Giới thiệu tư liệu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Thứ sáu, 06/09/2019 17:41
(ĐCSVN)- LTS: Hướng tới kỷ niệm 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng Vcnet.vn. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi và nhu cầu tìm hiểu lịch sử Đảng của độc giả, Báo điện tử ĐCSVN ra mắt Chuyên trang Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn

Các đồng chí Lãnh đạo dự Lễ phát động. (Ảnh: Hiền Hòa)

Chuyên trang gồm 4 tiểu mục: Tham gia cuộc thi; Tư liệu tham khảo cuộc thi; Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng; Kết quả cuộc thi.

Tiểu mục Tham gia cuộc thi đưa người thi đến thẳng trang Vcnet.vn. Tại đây, các bạn có thể tìm hiểu thể lệ Cuộc thi, cũng có thể tham gia thi ngay. Tuy nhiên, mỗi người tham gia thi phải có một tài khoản của mạng xã hội vcnet. Việc lập tài khoản tương đối dễ dàng, đơn giản, đảm bảo ai cũng có thể lập tài khoản để tham gia thi.

Ở Tiểu mục Tư liệu tham khảo cuộc thi, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc những tài liệu hướng thẳng tới các câu trả lời câu hỏi cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bạn đọc có thể tham khảo trước khi bấm nút tham gia thi. Đây là những tài liệu được chúng tôi trích từ các nguồn sách tin cậy như Văn kiện Đảng toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam… của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.  

Tiểu mục Tư liệu 90 năm lịch sử Đảng được xây dựng từ những tư liệu quý để bạn đọc tham khảo phục vụ cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như phục vụ nhu cầu tìm hiểu về 90 năm lịch sử Đảng ta.

Ở Tiểu mục này, ngoài những tài liệu được trích từ các nguồn sách tin cậy, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tài liệu, bài viết tập trung vào các nội dung chính như: Sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử; những mốc son lịch sử. Các sự kiện lịch sử, các bài viết được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới, những nhận định, đánh giá mới mang tính khoa học. Những sự kiện được trình bày tập trung phản ánh quá trình tìm đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, thông qua những luận điểm về con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Người vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam và Đông Dương; làm rõ quá trình ra đời, phát triển từ tự phát lên tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như những phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức tiền thân và cuộc đấu tranh dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tài liệu, bài viết của Trang chuyên Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tập trung phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, lãnh đạo các cuộc đấu tranh giành chính quyền; quá trình Đảng có sự lớn mạnh vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng chế độ; xây dựng và phát triển đất nước; quá trình Đảng tự chỉnh đốn, tự đổi mới để bắt kịp theo sự phát triển của đất nước.

Qua đó, chúng tôi muốn góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng cũng chính là quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc; đồng thời, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực