Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (CVĐ), đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương CVĐ đã ký ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về sơ kết 9 tháng năm 2010 và đánh giá tổng kết 4 năm CVĐ.

Theo Hướng dẫn, mục đích của việc tổ chức sơ kết 9 tháng năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai CVĐ để xây dựng báo cáo về kết quả CVĐ gửi đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tổ chức tổng kết 4 năm triển khai CVĐ từ cơ sở trở lên để đánh giá kết quả thực hiện CVĐ ở địa phương, đơn vị; rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc.

 
 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Tô Huy Rứa chụp ảnh cùng đại biểu
tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến toàn quốc sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động
.
Trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm trong 4 năm qua, các địa phương, đơn vị đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp tiếp tục thực hiện các nội dung của CVĐ trong thời gian tới. Kết hợp công tác tổ chức hội nghị và công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, kế hoạch 5 năm 2006-2010, đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và năm mới 2011.

Về sơ kết 9 tháng năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai CVĐ, báo cáo kết quả CVĐ gửi đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, nội dung sơ kết tập trung vào việc đánh giá kết quả triển khai CVĐ trong 3 năm rưỡi qua, những chuyển biến thực sự trong nhận thức và làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tác động của CVĐ đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành, địa phương; những kinh nghiệm tốt cần phát huy; các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Thời gian sơ kết xong trước khi tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Việc tổ chức tổng kết 4 năm triển khai CVĐ được tiến hành từ cơ sở trở lên với sự tham gia trực tiếp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. BCĐ Trung ương hướng dẫn quy trình chung, BCĐ CVĐ cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương, đơn vị.

Ở cấp cơ sở, tất cả đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chính trị ở cơ sở, công chức nhà nước (bao gồm cả công chức ở cơ sở) viết bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung thu hoạch cần có: nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, những kết quả cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân, những việc chưa làm được, nguyên nhân; những đề xuất, kiến nghị. Bản thu hoạch cá nhân được trình bày tại Hội nghị chi bộ cơ quan đầu tháng 10/2010; được chi bộ, cơ quan góp ý và lưu hồ sơ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 4 năm triển khai CVĐ của Đảng bộ. Báo cáo tập trung đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả triển khai CVĐ, đặc biệt là việc tổ chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động của CVĐ đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; những kinh nghiệm, những bài học; những kiến nghị, đề xuất. Dự thảo báo cáo được gửi cho các chi bộ thảo luận, góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ đầu tháng 10/2010. Đảng bộ cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai CVĐ của Đảng bộ, có biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình. BCĐ CVĐ cấp xã (và tương đương) lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị BCĐ CVĐ cấp huyện (và tương đương) khen thưởng. Số lượng tập thể được khen không quá ¼ số đơn vị trực thuộc, số cá nhân được khen không quá 4 lần số đơn vị được khen. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2010.

Ở cấp huyện và tương đương, BCĐ CVĐ cấp huyện xây dựng dự thảo báo cáo, tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, có sự tham gia của đại diện BCĐ cấp xã tổng kết 4 năm triển khai CVĐ; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. BCĐ CVĐ cấp huyện lập danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị BCĐ CVĐ cấp tỉnh khen thưởng. Số lượng tập thể và cá nhân được khen thưởng như mức độ quy định với cấp xã. Thời gian hoàn thành cuối tháng 10, đầu tháng 11/2010.

Ở cấp tỉnh và tương đương, trên cơ sở báo cáo sơ kết 9 tháng và nhìn lại 3 năm rưỡi triển khai CVĐ, các báo cáo tổng kết của các BCĐ CVĐ cấp huyện, BCĐ CVĐ cấp tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 4 năm, đánh giá sâu sắc, toàn diện quá trình triển khai, kết quả, hạn chế, kinh nghiệm và phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai CVĐ của tỉnh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Số lượng tập thể và cá nhân được khen thưởng như mức độ quy định với cấp xã, huyện. BCĐ CVĐ cấp tỉnh lập danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị BCĐ Trung ương CVĐ khen thưởng. Thời gian xong trước ngày 15/11/2010.

Ở cấp Trung ương, BCĐ TW sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm triển khai CVĐ vào đầu tháng 12/2010.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình bám sát kế hoạch tổng kết, đưa tin kịp thời, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở cơ sở./.