BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 279-KH/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

3. Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao thêm nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm này.

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao Vụ Tuyên truyền xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát hành rộng rãi trong toàn quốc, trước ngày 20/8/2014.

2. Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014

- Nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị: Sinh hoạt trong Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến các cơ sở để ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, xây dựng nội dung thực hiện năm 2015.

- Thời gian tổ chức sinh hoạt chính trị: Tập trung triển khai trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014.

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ: Do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan tuyên truyền trong toàn quốc (Bộ phận 03 chuẩn bị).

3. Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm

- Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương (Hội trường tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân) nối với 63 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

- Thời gian: 1 buổi, sáng thứ 4, ngày 20/8/2014.

(Ban Tuyên giáo Trung ương có kế hoạch riêng)

4.Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 30/8/2014.

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao Vụ Văn hóa - Văn nghệ phối hợp thực hiện.

5. Tổ chức Hội thảo khoa học

- Tổ chức hai cuộc hội thảo cấp bộ, ngành: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25/8/2014; Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức ngày 28/8/2014.

- Các địa phương tùy theo thực tế của đơn vị mình, tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học về 45 năm thực hiện Di chúc gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao Vụ Tuyên truyền phối hợp thực hiện.

6. Xây dựng và chiếu phim tài liệu nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu, thời lượng khoảng 30 phút, chiếu tối ngày 01/9/2014. Nội dung phim gắn 45 năm thực hiện Di chúc với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và các Chỉ thị 06 (ngày 07/11/2006), Chỉ thị 03 (ngày 14/5/2011) của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao Vụ Văn hóa - Văn nghệ phối hợp thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào định hướng nội dung và các hoạt động nêu trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

- Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương đảm bảo kinh phí cho các hoạt động do Ban chủ trì.

- Kinh phí hoạt động của các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Bùi Thế Đức