(ĐCSVN) – Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Hướng dẫn 05-HD/TU yêu cầu việc nêu gương phải được thông báo công khai kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ, cơ quan, đơn vị hoặc thôn, tổ dân phố; thực hiện nêu gương phải kết hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; nhằm mục đích đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị.

Hướng dẫn 05 của Tỉnh ủy Kon Tum chỉ rõ, đối tượng nêu gương là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đối với hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm: Bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  của các TCCSĐ trở lên; trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp huyện trở lên; trưởng và phó phòng, đơn vị tương đương của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trở lên; ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp ủy huyện trở lên. Đối với hệ thống cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trở lên; trưởng, phó phòng, ban và tương đương từ cấp huyện trở lên. Đối với lực lượng vũ trang (trong lực lượng Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh) gồm: Cán bộ cấp đội trưởng và tương đương trở lên; trong Bộ chỉ huy quân sự tỉnh gồm: Cán bộ cấp đại đội trở lên. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cấp xã trở lên. Đối với doanh nghiệp gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; giám đốc.

Nội dung nêu gương căn cứ vào chương trình thực hiện chuyên đề hàng năm của chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và 7 nội dung được nêu tại Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư (cụ thể: Về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ), tùy vào vị trí công tác của bản thân, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, lựa chọn nội dung để đăng ký và gương mẫu thực hiện.

Việc đăng ký nội dung nêu gương được tiến hành vào dịp tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm ở chi bộ. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp viết bản đăng ký gửi cấp ủy, chi bộ nơi công tác, sinh hoạt để chi bộ theo dõi, giám sát, giúp đỡ. Chi bộ có kế hoạch để cán bộ thông báo công khai trước chi bộ, cơ quan bản đăng ký để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Định kỳ vào tháng 11 hàng năm, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp báo cáo kết quả thực hiện những nội dung nêu gương đã đăng ký trước chi bộ. Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, xác nhận mức độ nêu gương đối với từng nội dung mà cán bộ đó đã đăng ký. Đối với cán bộ chủ chốt chưa phải là đảng viên, khi tới phần nhận xét, chi bộ mời cán bộ vào báo cáo và nghe chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, xác nhận mức độ nêu gương.

Hướng dẫn 05 nêu rõ: Kết quả nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được sử dụng trong xếp loại, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Chi bộ công bố công khai kết quả nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dưới quyền và quần chúng, nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị biết và làm theo./.