Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch hàng năm. Vào tháng 11 hàng năm, lập phiếu điều tra, thu thập số liệu theo bộ chỉ số này, gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác thực số liệu, phân tích, đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp số liệu chính xác theo đúng mẫu phiếu đánh giá và thời gian quy định…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Nguồn:thoibaonganhang.vn)

Trong bộ chỉ số này gồm 2 bộ chỉ số riêng dành cho 02 nhóm đối tượng:

Bộ chỉ số dành cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Không đánh giá riêng theo từng trụ cột mà dánh giá chung chỉ số chuyển đổi số, để đảm bảo các tiêu chí đánh giá  là phù hợp với đặc điểm mỗi sở, ban, ngành cấp tỉnh. Chỉ số chuyển đổi số cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh bao gồm các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

Bộ chỉ số dành cho UBND các huyện, thị xã, thành phố: Được cấu trúc thành 03 trụ cột chính là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.

Bên cạnh đó, bộ chỉ số cũng nêu rõ cách thức, thang điểm và phương pháp đánh giá cụ thể.

Bộ chỉ số này là căn cứ để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số./.

Thùy Dung