leftcenterrightdel

(ĐCSVN) – Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 30 năm tái lập tỉnh gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, tỉnh Lào Cai đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đáng chú ý, kế thừa những bài học kinh nghiệm của các giai đoạn trước, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy các cấp của tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG ĐƯỢC COI TRỌNG, TĂNG CƯỜNG

Xác định công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy Lào Cai đã tăng cường, chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, niềm tin của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được nâng lên. Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống, sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng cũng đã được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đều bảo đảm khoa học, sát với tình hình thực tiễn. Cấp ủy các cấp của tỉnh đồng thời chú trọng đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để cuộc vận động trở thành nền nếp, là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

*********************

NIỀM TIN CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN TRONG TOÀN TỈNH VÀO CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, ĐƯỢC NÂNG LÊN.

Thêm vào đó, quán triệt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, là nhiệm vụ thiết yếu, trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đầy đủ với trách nhiệm, quyết tâm cao. Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp ngày một tinh gọn, công tác cán bộ có chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel
 Trao giải cho các nhà giáo đoạt giải tại Hội thi Người đứng đầu cơ sở giáo dục làm theo lời Bác.

Tỉnh ủy đã thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, gắn với việc thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh. Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW đã giảm 01 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 03 đầu mối cơ quan cấp tỉnh, 213 đơn vị, đầu mối thuộc cấp sở, cấp huyện, 180 lãnh đạo, quản lý.

Công tác quy hoạch cán bộ cũng đã được rà soát triển khai kỹ lưỡng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tạo sự chủ động cho yêu cầu trước mắt và lâu dài.Các khâu tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đã được triển khai đồng bộ. Việc bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ công khai, đúng quy định…

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐƯỢC NÂNG LÊN

Xuyên suốt trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở. Cụ thể, Lào Cai luôn duy trì nền nếp, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt Đảng, cấp ủy các cấp luôn coi trọng tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ từ các cán bộ, đảng viên. Toàn tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 07 đảng đoàn, 03 ban cán sự đảng; 614 chi, đảng bộ cơ sở, 13 Đảng bộ bộ phận, 2.827 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 100% thôn, bản có chi bộ độc lập (1.234 thôn, bản; trong đó có chi ủy là 991 chiếm 80,31%). Hàng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

*********************

CẤP ỦY CÁC CẤP LUÔN COI TRỌNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH, PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG SINH HOẠT ĐẢNG.

Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, gắn với xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, quan tâm phát triển đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số. Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp được quan tâm phát triển.

Đáng chú ý, Lào Cai đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, giám sát của Nhà nước. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong hệ thống chính trị đã được nâng cao; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; giảm thiểu chồng chéo về nội dung, đối tượng, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị đối với công tác kiểm tra, giám sát.

leftcenterrightdel
 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020 triển khai công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng.

Tỉnh ủy, các cấp ủy của tỉnh chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định; và thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 7.030 lượt tổ chức đảng, bằng 104% so với nhiệm kỳ trước và 6.962 đảng viên, bằng 135,98% so với nhiệm kỳ trước; giám sát chuyên đề đối với 3.405 lượt tổ chức đảng, bằng 100% so với nhiệm kỳ trước, 6.700 đảng viên, bằng 127,21% so với nhiệm kỳ trước; thi hành kỷ luật đối với 07 tổ chức đảng, tăng 06 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước và 803 đảng viên, tăng 107 đảng viên so với nhiệm kỳ trước; xem xét, giải quyết tố cáo, khiếu nại đối với 03 tổ chức đảng và 54 đảng viên.

CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỔI MỚI VỀ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức 1.998 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong tỉnh. Hàng chục nghìn lượt ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

Thêm vào đó, công tác tuyên vận gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới cũng được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả ở các xã, phường, thị trấn. Các nội dung vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, vận động hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… đã được các tổ tuyên truyền thông tin, vận động nhân dân và được đông đảo bà con đồng thuận thực hiện.

Công tác dân vận chính quyền các cấp có bước chuyển biến mạnh, triển khai hiệu quả trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

leftcenterrightdel

Để có được những kết quả trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Lào Cai đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; chủ động, sát sao nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, xác định các đề án, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Tỉnh ủy cũng đã ban hành kịp thời nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tuyên vận, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính trong Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã phát hiện, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề quan trọng, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập, lắng nghe những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, bức xúc ở cơ sở để tập trung chỉ đạo, giải quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được thực hiện thống nhất, trọng tâm, trọng điểm, mở rộng trên các lĩnh vực, giảm thiểu sự chồng chéo về nội dung, đối tượng. Tăng cường thực hiện tốt dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật. Chú trọng mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.

Kết quả ấn tượng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 là nền tảng để Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là cơ sở để Lào Cai đặt ra mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; đến năm 2025 Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Đại hội nhằm tổng kết những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển những năm tiếp theo. Sự kiện chính trị trọng đại này sẽ khắc sâu hơn nữa sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hội nhập; tạo động lực, cổ vũ tinh thần của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc./.

Thực hiện: Khánh Linh - Ảnh: Báo Lào Cai
13/10/2020 22:59