Đà Nẵng chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

Thứ ba, 31/10/2023 16:13
(ĐCSVN) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành văn bản số 5940/UBND-SNV nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); thực hiện nghiêm quy chế làm việc.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao; xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý CBCCVC có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong CBCCVC tại một số cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa được khắc phục.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tuy nhiên, tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong CBCCVC tại một số cơ quan, đơn vị chưa được khắc phục; công tác phối hợp, xử lý công việc chưa chặt chẽ, kịp thời, nhiều công việc còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị để phát hiện, chấn chỉnh chưa được coi trọng, tình trạng đùn đẩy, né tránh trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan phối hợp vẫn xảy ra dẫn đến công việc kéo dài, gây cản trở công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố tổ chức quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gồm: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023, Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 và Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp chủ động, thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao; xác định trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết cụ thể, nhất là đối với nhiệm vụ, công việc và hồ sơ giải quyết, xử lý còn chậm, trễ trên các lĩnh vực như: đầu tư công, đất đai, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân...; tổ chức rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các trường hợp đã xử lý chậm, trễ; có giải pháp hạn chế hoặc không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ trễ hạn mà không có lý do chính đáng. Không đánh giá hoàn thành xuất sắc, tốt đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để nhiều công việc trễ hạn mà không có lý do chính đáng.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc hoặc chuẩn hoá quy trình, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp cụ thể giữa các đơn vị, bộ phận, phòng, ban chuyên môn trong nội bộ cơ quan, đơn vị, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trong giải quyết hồ sơ, xử lý công việc của tổ chức, công dân. Chú trọng việc hoàn thiện, đơn giản hoá trình tự, thời gian, thủ tục giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông và công việc ngoài Bộ thủ tục hành chính của Bộ phận trả kết quả hồ sơ một cửa theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan, đơn vị, các cấp.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi số, thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ phương thức làm việc dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua môi trường mạng với văn bản điện tử theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; nâng cao tỉ lệ lập hồ sơ điện tử, tỉ lệ hồ sơ của tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công toàn trình (mức 4), lấy sự chuyển biến tích cực của các chỉ tiêu này bổ sung làm một trong những tiêu chí cơ bản để bình xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và Công văn số 2182/UBND-TH ngày 05/5/2023 của UBND thành phố về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; lưu ý thực hiện nghiêm trách nhiệm, phạm vi và cách giải quyết công việc của giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố và mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị, các cấp.

Tích cực, chủ động đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo của CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong phạm vi và chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung cho việc tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực thi nhiệm vụ hiện nay.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định phân cấp, ủy quyền cho phù hợp với quy định của Bộ chuyên ngành; Giám đốc sở, ban, ngành chỉ đạo tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền; Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện phân cấp, ủy quyền cho UBND phường, xã các công việc gắn liền với địa bàn dân cư để giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện ngoài thanh tra chuyên ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý CBCCVC có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; khẩn trương khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết hồ sơ, công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đế ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực