leftcenterrightdel
Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Ảnh minh họa: CPV )

Cụ thể, Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật: Luật Thư viện (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020); Luật Lực lượng dự bị động viên (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020); Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trong đó, với Luật Thư viện có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư quy định về việc bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; Thông tư quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020): Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên, động viên cục bộ; Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên;...

Với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Nghị định quy định về kiểm soát nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh để ra, vào lãnh thổ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động;...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

Ban hành các thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết các nội dung được luật, bộ luật, nghị quyết giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản./.

Kim Thanh