Hà Tĩnh triển khai các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Thứ ba, 28/05/2024 11:06
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Hà Tĩnh đạt 45%, hạ tầng các đô thị được đầu tư đồng bộ, hình thành các khu đô thị thông minh. Hạ tầng giao thông vận tải thông suốt; hạ tầng thủy lợi, đê điều, hồ đập an toàn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động tiêu, thoát nước; đảm bảo nhu cầu điện,…
 Hà Tĩnh tập trung triển khai các giải pháp nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại (Ảnh: KL)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 260-KH/TU về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Kế hoạch nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 72-KL/TW, qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 7/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Theo đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; triển khai đúng định hướng Quy hoạch tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển về hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, thương mại, thông tin, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và các giải pháp chủ yếu để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đi trước một bước; có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những lĩnh vực đột phá, cơ bản.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, hạ tầng các đô thị được đầu tư đồng bộ, hình thành các khu đô thị thông minh. Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Hạ tầng giao thông vận tải thông suốt; hạ tầng thủy lợi, đê điều, hồ đập an toàn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, chủ động tiêu, thoát nước; đảm bảo nhu cầu điện; hệ thống thông tin liên lạc, internet và thiết bị đầu cuối hiện đại; hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển.

Bên cạnh đó là giải pháp rà soát các chính sách cho phát triển hạ tầng. Trong đó, rà soát, ban hành các cơ chế chính sách theo thẩm quyền liên quan đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại; công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách ưu đãi đến với người dân, doanh nghiệp.

 Người dân làm đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh (Ảnh: DC)

Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường của tỉnh bảo đảm thống nhất và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, tạo nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng 3 đô thị trung tâm (thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh), hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng. Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng,…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến quán triệt nội dung Kết luận số 72-KL/TW  và kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi về nội dung Kết luận số 72-KL/TW; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại,…/.

 

Thanh Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực