Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Thứ ba, 23/04/2024 18:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 

Ngày 23/4/2024, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam.

Báo cáo tình hình của đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cho biết: Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã hình thành hệ thống tổ chức từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và Điều lệ của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ngày 21/10/2015.

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh được xếp trong số 30 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, với 156 hội thành viên, trong đó có 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập 560 tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN); thành lập cơ quan báo, tạp chí, 01 nhà xuất bản, 01 quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật, đã tập hợp, thu hút được khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng trên 2,2 triệu trí thức, chiếm khoảng 32,5% số trí thức trong cả nước. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam báo cáo tình hình của đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức KH&CN, góp phần ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức.

Với hệ thống từ Trung ương tới địa phương, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đất nước; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu KH&CN, bảo vệ môi trường; chăm sóc sức khỏe; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo; động viên phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN; tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước. Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày 24/3/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cũng ngày càng có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa rộng khắp hơn trong cả nước. Các ý kiến tư vấn, phản biện… đã góp phần quý báu cho việc xây dựng và từng bước hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Đánh giá về đội ngũ trí thức KH&CN, đồng chí Phan Xuân Dũng khẳng định: Sự hình thành, tồn tại và phát triển các hội trí thức, trong đó có Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là yếu tố khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Trong bối cảnh các thế lực chống đối đang tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thì đội ngũ trí thức, các hội của trí thức luôn là mục tiêu để họ tìm cách lôi kéo và lợi dụng. Đảng, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tập hợp, sử dụng đội ngũ này phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII (Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới) đã khẳng định đội ngũ trí thức “là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội”...

 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu nhằm làm rõ hơn những kết quả, đóng góp của đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đối với sự phát triển đất nước, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến nhằm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả to lớn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Hoạt động của đội ngũ trí thức Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của nhân dân và đất nước.

Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có sự đổi mới, cải tiến, đa dạng và phong phú, có sức lan tỏa trong cả nước. Hoạt động tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như: Chất lượng và hiệu quả hoạt động ở một số bộ phận vẫn chưa cao. Chưa tập hợp, thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động của Hội. Còn thiếu cơ chế để các hội tham gia một cách chủ động, tích cực hơn nữa trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Một số hội ngành chưa phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, kỹ thuật. Vẫn còn có một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc vi phạm pháp luật, đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Một số cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam còn có những biểu hiện vi phạm tôn chỉ mục đích, thiếu nhạy cảm về chính trị...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. 

Tình hình đất nước hiện đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khắc nghiệt. Để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia tích cực vào các hoạt động tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và chuẩn bị xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam quan tâm thực hiện tốt một số nội dung:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và các hội thành viên, theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW và những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trong Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, ngày 24/3/2023)…

Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị với đội ngũ trí thức. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa đóng vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đồng thời, đóng vai trò là địa chỉ để hội viên, nhất là đội ngũ trí thức gửi gắm niềm tin, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận đối với Đảng và Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng đoàn Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong các hội trí thức, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo ở Trung ương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ trí thức. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kịp thời nắm bắt, phản ánh và xử lý thỏa đáng tâm tư, ý chí, nguyện vọng của đội ngũ trí thức. Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức trẻ.

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp công tác giữa Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, hai viện hàn lâm, hai đại học quốc gia và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, quy chế của Liên hiệp Hội và các hội thành viên.

Thứ sáu, khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá bảo đảm thật sự khách quan, toàn diện, khoa học về việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến Liên hiệp Hội. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị về mô hình tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với tình hình mới và các yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thật tốt Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.../.

Tin, ảnh: TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực