Hội thảo Lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ ba, 19/12/2023 19:34
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chiều 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Gia Đức)

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune (Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, tổng kết đánh giá sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò, vị trí của văn hóa, con người trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước; là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Gia Đức)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, sức mạnh mềm của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu bật những kết quả quan trọng trong việc phát huy, xây dựng giá trị văn hóa, con người trở thành những giá trị phát triển, thật sự trở thành “hồn cốt” trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước; đồng thời nêu rõ những hạn chế và rút ra một số bài học, kinh nghiệm, trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người, đó là: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về phát triển văn hóa; tăng cường thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển văn hóa, con người; lãnh đạo thực hiện chủ trương tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người.

  Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Gia Đức)

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá chủ đề Hội thảo lần này với nội dung sâu rộng, bao trùm nhiều vấn đề, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune nêu rõ nhận thức và quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong phát triển văn hóa và con người, trong đó khẳng định phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và không ngừng phát triển tinh thần văn minh của xã hội; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác văn hóa trong thời kỳ mới, xác định coi văn hóa là yếu tố cơ bản tạo nên sự ổn định của dân tộc, là động lực cho sự phát triển của xã hội, đồng thời là mục tiêu phát triển xã hội và con người.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. (Ảnh: Gia Đức)

Trong hai ngày 19 và 20/12, đại biểu dự Hội thảo sẽ nghe các báo cáo chuyên đề, thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Hà Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực