leftcenterrightdel
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu HĐND TP Hà Nội với các điểm cầu tại HĐND các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp TP đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quyết liệt tập trung phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của TP và từng địa phương.

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, HĐND các cấp TP tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp hoạt động giữa các cấp HĐND và giữa Thường trực HĐND với các cơ quan trong hệ thống chính trị thường xuyên và chặt chẽ hơn. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả; trong đó, việc chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm 2021 bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng, hiệu quả cao.

Nổi bật là tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của HĐND, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung. Các nội dung giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, nổi bật như công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, được cử tri quan tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri được thực hiện linh hoạt, đáp ứng các quy định chặt chẽ trong phòng, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm đạt hiệu quả, tiếp thu, tổng hợp, giải quyết được những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội, vì thế hội nghị giao ban có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Nghị quyết và thảo luận Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội” với mục tiêu liên tục đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Báo cáo tổng kết tổ chức bộ máy, hoạt động của HĐND các cấp TP từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay cho biết, HĐND TP gồm 95 đại biểu; HĐND quận, huyện, thị xã gồm 1.050 đại biểu; HĐND các xã, thị trấn có 10.584 đại biểu. Ở cấp huyện, 30/30 đơn vị đã bầu đủ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các ban của HĐND. Chủ tịch HĐND cấp huyện có 9 người là bí thư cấp ủy; 19 người là phó bí thư cấp ủy và 2 người là ủy viên ban thường vụ. Tổng số đại biểu chuyên trách ở HĐND cấp huyện là 114 người. Đối với HĐND cấp xã, thị trấn, đến nay có 404 xã, thị trấn đã cơ bản bầu đủ chủ tịch, phó chủ tịch và trưởng các ban HĐND. Trong đó, có 28 chủ tịch và 383 phó chủ tịch HĐND cấp xã hoạt động chuyên trách.

Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND TP tiến hành tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; giám sát về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Các Ban HĐND TP tiến hành khảo sát công tác phòng chống dịch COVID-19, khảo sát, thẩm tra các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát theo các lĩnh vực được phân công.

leftcenterrightdel
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.  

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị trao đổi các nhóm giải pháp về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp theo hướng thực chất, hiệu quả. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND; đổi mới phương thức, tính chủ động trong giám sát của HĐND và tăng cường đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận giám sát, tổ chức tái giám sát khi cần thiết; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan; cần tăng cường tập huấn để đội ngũ chuyên trách cũng như kiêm nhiệm đại biểu HĐND nâng cao năng lực, đặc biệt là trong việc xác định rõ thẩm quyền của HĐND, đồng thời cần tăng cường đội ngũ chuyên trách giúp việc HĐND các cấp… Mặt khác, các cấp ủy cần bảo đảm định hướng kịp thời đối với hoạt động của HĐND cùng cấp, nhất là cụ thể hóa chủ trương, quy định, chương trình, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cùng cấp…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, các ý kiến đóng góp tại hội nghị thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, qua đó, cho thấy việc thường xuyên trao đổi, giao ban là rất cần thiết, từ đó thường xuyên đổi mới, điều chỉnh, nâng cao hơn hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng, cần tăng cường đổi mới, chủ động vào cuộc thực hiện chỉ đạo, phát huy tối đa quyền hạn theo quy định của Luật để giải quyết công việc thực chất, cụ thể hơn.

Đối với Đề án, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giao Tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, trong đó, quan trọng nhất là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bố trí đại biểu HĐND tham gia cấp uỷ, tăng lực lượng chuyên trách. Cùng với đó, chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đại biểu chuyên trách; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với UBND, MTTQ; giải quyết kiến nghị cử tri, đánh giá rõ việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương khen thưởng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu HĐND các cấp…/.

Trung Anh