Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất

Thứ tư, 18/11/2020 00:15
(ĐCSVN)- Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Ngày 17/11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo 

Hội thảo được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội thảo có sự tham gia góp mặt của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các đồng chí chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở khu vực phía Nam và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. 

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được bổ sung, phát triển qua mỗi nhiệm kỳ, cụ thể là: Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII. Quán triệt việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Đồng chí Bùi Trường Giang đề nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận đánh giá khách quan thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất về định hướng, nội dung, phương thức, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Việc thực hiện ngày càng thực chất, trở thành ý thức tự giác

leftcenterrightdel
Đã có nhiều kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo, góp phần đưa Chỉ thị 05 ngày càng được triển khai hiệu quả và thiết thực hơn 

Báo cáo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần không nhỏ ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác cải cách được đẩy mạnh, gắn với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó , tạo ra những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Nhân dân.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tương thân tương ái gắn liền với lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác Hồ và điều kiện, nhiệm vụ chính trị cụ thể từng địa phương, đơn vị đã góp phần tạo ra bầu không khí tích cực và nhân văn trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế: công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phong phú; công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân trong các khu công nghiệp còn hạn chế; việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân còn chậm; nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thật sự rõ nét…

Các nội dung cần phù hợp với thực tiễn

leftcenterrightdel
 Đại biểu kiến nghị tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thực tế việc thực hiện Chỉ thị 05 tại địa phương mình cũng như những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để trong thời gian tới, Chỉ thị 05 được triển khai hiệu quả, thiết thực hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác. TP không ngừng đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo Người trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, nếp nghĩ, nếp sống, phương pháp, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài cho rằng, trong thời gian tới, tài liệu học tập cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ dễ hiểu hơn nữa để mọi người cùng tham gia đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, cần bổ sung thêm những tác phẩm về Bác, giúp cho việc tuyên truyền hiệu quả hơn. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị trong thời gian tới, cần nghiên cứu thêm một số nội dung: tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục – đào tạo, các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng…

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, việc học tập và làm theo Bác phải làm sao chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Đồng chí cho rằng, cần xác định rõ trách nhiệm cũng như nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Về nội dung thực hiện Chỉ thị 05, ngoài nội dung đã được triển khai trong thời gian qua, tại Hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất cần bổ sung thêm nội dung phương pháp (thành: học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh) cho trọn vẹn. Cần vận dụng các nội dung một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế từng địa phương, từng đơn vị.

Các đại biểu cho rằng, các báo cáo viên về Chỉ thị 05 cần có kiến thức, kỹ năng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức để khi trình bày về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mới tăng được sự thuyết phục.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới phải gắn với việc hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam, các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi được đề ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn trong giai đoạn mới.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Bùi Trường Giang đã trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu.

Theo đồng chí Bùi Trường Giang, với nội dung phong phú, có giá trị lý luận và thực tiễn, Hội thảo khoa học ngày hôm nay đã thu được nhiều chắt lọc kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đúc kết, khẳng định những giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Kết quả Hội thảo sẽ là những căn cứ quý báu để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và vận dụng di sản vô cùng quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, dân tộc và Nhân dân ta, đáp ứng, yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời sớm có văn bản chỉ đạo về các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tổ chức cho biết, sau Hội thảo hôm nay, vào ngày 19/11 tới đây, Hội thảo tiếp tục được tổ chức ở khu vực phía Bắc để lắng nghe được nhiều nhất những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà hoạt động thực tiễn trong cả nước./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực