Sứ mệnh của Mặt trận

Thứ ba, 17/08/2021 18:39
(ĐCSVN) - Sứ mệnh của Mặt trận là đại đoàn kết, đổi mới tạo nên sự đồng thuận vì nước vì dân, đồng hành và tin tưởng vào đường lối của Đảng, đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức sáng tạo của nhân dân…. Do đó, để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống luôn có vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam và sự hiệp thương của Mặt trận với các tổ chức thành viên.
leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra vào ngày hôm qua (16/8). Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ III thành công rất tốt đẹp; Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa họp phiên đầu tiên để cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một Hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, với quy mô toàn quốc được tổ chức với sự tham dự của đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Hội nghị không chỉ để triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Đây còn là một biểu tượng sinh động thể hiện tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc “triệu trái tim, một ý chí”, muôn người như một hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng lòng, chung sức, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Như chúng ta biết, để Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống luôn có vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam. Vì Mặt trận là nơi hiệu triệu nhân dân, đánh thức tinh thần dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện các mục tiêu mà Đảng đã đề ra. Sứ mệnh đó không chỉ gói gọn trong mục tiêu nhiệm kỳ mà xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng do Đảng lãnh đạo và nhân dân làm chủ.

Bởi thực tiễn đã chứng minh, trong suốt  hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, bằng mọi hình thức và biện pháp, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, mọi phong ba bão táp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sứ mệnh đại đoàn kết tiếp tục gọi tên Mặt trận. Những quan điểm, chủ trương toàn diện về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở một tầm cao mới, ngày càng hoàn thiện hơn đã được đề ra và thêm một lần khẳng định. Trong đó, mục tiêu tổng quát của Văn kiện khẳng định: "Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...".

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã một lần nữa khẳng định và bổ sung nội dung, phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; xác định rõ hơn vai trò "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ".

Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống thì chủ trương đã rõ, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. Trách nhiệm cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đồng thời phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Cho nên, việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là cơ sở quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức nhằm triển khai thực hiện, đạt kết quả cao nhất những mục tiêu đã được hoạch định.

Trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sứ mệnh cao cả của MTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những vấn đề căn cốt, có tính nguyên tắc, vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn. Là quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Điều quan trọng hơn nữa là sau thành công Đại hội của Đảng, người dân đang kỳ vọng vào những hành động mạnh mẽ để tạo ra thành tựu, mang lại sự “giàu có và hạnh phúc cho nhân dân”. Sứ mệnh đó luôn có vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam. Từ việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo vị thế ngoại giao cho đất nước cho đến đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm để làm trong sạch tổ chức, để tổ chức Đảng, chính quyền mạnh hơn. Và đặc biệt là sớm có chiến thắng cuối cùng trong đại dịch COVID-19 để người dân trở về với cuộc sống bình thường./.

Thu Hà
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực