Với Đảng, mùa xuân - Phát triển Đất nước Rồng bay

Thứ bảy, 03/02/2024 10:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Xuân Giáp Thìn đã về, cả nước ta đã tràn ngập sắc xuân của đất trời, sức xuân trong lòng mỗi người và tràn ngập niềm tin mãnh liệt vào Đảng vĩ đại, vào dân tộc anh hùng, vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 - hiện thực hóa thành công điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ kính yêu, khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc: Xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc. Năm Giáp Thìn 2024 - là năm bản lề cho khát vọng của dân tộc Lạc rồng: Đất nước phát triển, cất cánh theo hướng Rồng bay!

Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh được dân tin, dân yêu nên đã gọi là Đảng mình, Đảng ta! Đảng ta ra đời vào mùa xuân 1930, tưởng như một sự ngẫu nhiên nhưng từ lịch sử dân tộc, từ bản chất lại là tất yếu! Vì trước mùa xuân 1930, dân tộc ta còn phải rên siết dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, rồi dưới ách thống trị của cả thực dân Phát xít! Nhưng ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam 1858 đến trước năm 1930 với truyền thống yêu nước nồng nàn của hàng ngàn năm lịch sử, với ý chí quật cường “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, nhân dân ta đã liên tiếp vùng dậy chống Pháp cứu nước. Hơn 300 cuộc khởi nghĩa vũ trang từ Đinh Công Tráng, Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Phan Đình Phùng,… đến Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học, dù vô cùng anh dũng nhưng đều thất bại. Rồi đến các phong trào Cần Vương và các phong trào, các con đường cứu nước của các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… đều đi tới kết cục như chính Nhà yêu nước nổi tiếng Phan Bội Châu đã tổng kết: Lịch sử đời tôi trăm lần là trăm thất bại, không một chút thành công. Có thể nói tình cảnh dân tộc ta thời kỳ này đã chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước, đúng như cụ Phan Chu Trinh đã khắc hoạ: Tình cảnh đất nước ta “khói đục, mây mù, trời khuya đất ngủ”.

Trong tình hình “Đen tối như không có đường ra đó, năm 1911, với lòng yêu nước nồng nàn, Nguyễn Ái Quốc xuất dương tìm con đường cứu nước. Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn cùng với thiên tài, trí tuệ qua thực tiễn hoạt động trong các tổ chức cách mạng quốc tế, Người đã tổng kết những bài học thành bại của phong trào yêu nước Việt Nam và của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới và đầu năm 1920, khi Bác tìm đọc luận cương của V.Lênin về các dân tộc và thuộc địa.

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin đã tạo điều kiện quyết định để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước mới, cứu dân duy nhất đúng đắn. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, sau khi chỉ rõ từ lịch sử và thực tiễn của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Người đã định hướng cho cách mạng Việt Nam đi theo con đường của cách mạng tháng Mười Nga và theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Muốn cứu nước cứu dân phải làm cách mạng vô sản! Người đặt vấn đề: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?”, và Người đã trả lời: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng có vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”, “Bây giờ chủ nghĩa học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Và từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp cùng với các nhà cách mạng tiền bối tiến hành các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá “Đường cách mệnh”, huấn luyện đào tạo cán bộ cốt cán, đưa về nước đẩy mạnh phong trào công nhân và phong trào yêu nước… Khi các điều kiện chính trị, tư tưởng và tổ chức đã chín muồi, với tư cách Đại diện quốc tế cộng sản, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị thống nhất các Tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa xuân 1930, Đảng ta được thành lập với Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và chương trình tóm tắt của Đảng ta đã xác định con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam, con đường cách mạng vô sản – con đường gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Thực hiện công cuộc giải phóng vĩ đại: Giải phóng dân tộc – giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc; Giải phóng xã hội – xoá áp bức, bóc lột, bất công; Giải phóng con người – mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi con người!

Tiếp nhận những tư tưởng cốt lõi trong các văn kiện tại Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà yêu nước vĩ đại Phan Bội Châu, trong tác phẩm Xã hội chủ nghĩa đã viết: “May thay! Giữa lúc khói đục mây mù, thì có trận gió xuân thổi tới, giữa khi trời khuya đất ngủ, thình lình có tia thái dương mọc lên ấy chính là chủ nghĩa xã hội”.

Đảng ta ra đời vào mùa xuân, Cương lĩnh, Đường lối chiến lược, Sách lược và Chương trình hành động của Đảng được Đại hội thành lập Đảng thông qua, được truyền bá sâu rộng trong toàn quốc, được nhân dân ta tiếp nhận, ủng hộ và lịch sử từ đây cách mạng Việt Nam đã xác lập sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ đây sự lãnh đạo của Đảng ta với cương lĩnh và đường lối đúng đắn hợp quy luật vận động của cách mạng Việt Nam, đáp ứng khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc: Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đúng như nhà yêu nước vĩ đại Phan Bội Châu đã coi cương lĩnh, đường lối, mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 3/2/1930 như gió xuân, mùa xuân đã về, “mặt trời chân lý” đã soi sáng con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc!

Qủa thật, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng vĩ đại và Bác Hồ muôn vàn kính yêu với cương lĩnh, đường lối hợp quy luật, hợp lòng người đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc làm nên những thành tựu vĩ đại, những chiến công có ý nghĩa lịch sử, thời đại:

- Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng Tám 1945, giành lại nền độc lập cho dân tộc, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á.

- Tiến hành hai cuộc kháng chiến thần kỳ, đánh thắng “hai đế quốc to” - hai tên hung nô của Thế kỷ XX, mở ra thời kỳ sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới trên toàn thế giới, đưa dân tộc ta vào vị trí Dân tộc tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc. Việt Nam trở thành biểu tượng của lương tri, là niềm tin và hy vọng của nhân loại!

- Đánh thắng oanh liệt hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng.

- Sau 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng XHCN, đất nước đạt thành tựu chưa từng có về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đưa cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Việt Nam lên tầm cao mới, tạo điều kiện tiền đề vững chắc để Đảng ta, tại Đại hội XIII lịch sử (năm 2021) quyết định mục tiêu chiến lược phát triển đất nước:

Đến năm 2030, khi Đảng ta tròn 100 tuổi, Nước ta trở thành nước Đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thu nhật trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước cộng hoà XHCN Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nói cách khác, mùa xuân 2045 – cơ bản hiện thực hoá được khát vọng cháy bỏng của dân tộc, ham muốn tột bậc của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng thành công một nước Việt Nam cường thịnh, phồng vinh, hạnh phúc - Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba năm thực hiện quyết định lịch sử của Đại hội XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã xây dựng và củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua những thách thức gay gắt, khó lường 

Ba năm thực hiện quyết định lịch sử của Đại hội XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã xây dựng và củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân tộc vượt qua những thách thức gay gắt, khó lường: Đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế thế giới, dù năm 2022, 2023 tăng trưởng GDP đạt 4% và 5%, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng của bức tranh kinh tế ảm đạm của thế giới; giữ vững độc lập, chủ quyền, giành thành tựu nổi bật về đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển.

Bước vào năm Giáp Thìn 2024, chúng ta còn 25 năm để thực hiện mục tiêu và khát vọng trong bối cảnh có cả thời cơ vận hội và thách thức, nguy cơ đan xen, trong đó nguy cơ, thách thức nhiều hơn, gay gắt hơn, phát triển nhanh hơn, khó lường hơn.

Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lịch sử của ¼ thế kỷ tới là sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng. Cho nên, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Giáp Thìn - Rồng bay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên cơ sở quán triệt và triển khai mạnh mẽ đồng bộ cả 4 nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; Xây dựng Đảng là then chốt; Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh; Quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, thì phải thực sự coi trọng thực hiện lời căn dặn đầu tiên trong Di chúc thiêng liêng của Bác: “Việc phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi Đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm  được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi” (Văn bản Di chúc Bác Hồ viết thêm vào tháng 5-1968) quán triệt sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “về việc làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, xuất phát từ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 và thực tiễn những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đại hội XIII đã quyết định 9 nhiệm vụ giải pháp để xây dựng Đảng ta trong sạch và vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Để Đảng ta thực sự là Đảng của trí tuệ, là đạo đức, là văn minh và gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Xuân Giáp Thìn đã về, cả nước ta đã tràn ngập sắc xuân của đất trời, sức xuân trong lòng mỗi người và tràn ngập niềm tin mãnh liệt vào Đảng vĩ đại, vào dân tộc anh hùng, vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 - hiện thực hóa thành công Điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ kính yêu, khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc: Xây dựng nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc. Năm Giáp Thìn - 2024 - là năm bản lề cho khát vọng của dân tộc Lạc rồng: Đất nước phát triển, cất cánh theo hướng Rồng bay!

PGS.TS Đào Duy Quát

Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực

Ban Tư tưởng – Văn hóa TW

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực