Ảnh tư liệu: TTXVN

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy thắng lợi của ta càng tỏ rõ trước toàn thế giới sức mạnh của nhân dân ta và sự thất bại của đế quốc Mỹ, góp phần tăng cường Mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. Ta đã giáng một đòn rất nặng vào chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, một chính sách xâm lược và gây chiến cơ bản của chúng nhằm chống lại thế tiến công của các lực lượng cách mạng trên thế giới. Ta đã hạ uy thế của tên sen đầm quốc tế, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống đế quốc Mỹ trên toàn thê giới. Thắng lợi to lớn chưa từng có của ta cũng là thắng lợi to lớn của phe xã hội chủ nghĩa và của loài người tiến bộ. Địa vị và uy tín của nhân dân Việt Nam trên thế giới được nâng cao hơn bao giờ hết.