Đó là chia sẻ của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa về định hướng của công tác báo chí trong thời gian tới; trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: BT)

Phóng viên (PV): Đồng chí có đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch?

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền những đường lối, quan điểm của Đảng ta, nhất là những tư duy mới, quan điểm mới thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các phóng viên báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tôi cho rằng, đối với nội dung này, trước hết là sự chuyển biến về nhận thức. Ngay trong các cơ quan báo chí, các đồng chí lãnh đạo, các biên tập viên, đặc biệt là phóng viên đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị; trong đó, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta đã tuyên truyền và định hướng rõ những nguyên tắc rất cơ bản trong sự nghiệp cách mạng và thể hiện trong các Nghị quyết trước đây cũng như trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta thể hiện sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên định những nguyên tắc của Đảng ta, nhất là các nguyên tắc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, chúng ta đã tập trung tuyên truyền, làm rõ cả về mặt lý luận, về thực tiễn,  về đường lối, sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta trong thời gian qua.

Chúng tôi đánh giá cao trong thời gian gần đây, các cơ quan báo chí đã ghi nhận được và phản ánh được ý kiến của các học giả, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước xoay quanh bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính điều này đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hết sức sâu sắc. Cũng như gần đây, chúng ta lan tỏa những quan điểm của Đảng và quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây chính là nền tảng để chúng ta bảo vệ. Chúng ta đã hết sức chú ý và đã có nhiều bài viết, các bài phóng sự, tư liệu hết sức quý giá để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những phản bác này dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn và có sức thuyết phục cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đều có các chuyên trang, chuyên mục và có các đánh giá rất khách quan về các thành tựu, nhất là thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Có thể thấy rằng, đóng góp của báo chí đã góp phần tạo sự nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân ta. Cùng với đó, việc ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu, kết quả của khoa học công nghệ để lan tỏa và truyền tải thông tin tích cực giúp Nhân dân nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng ta ngày càng sâu sắc hơn và nhận diện ngày càng rõ hơn những âm mưu thủ đoạn, cũng như những thông tin sai trái, xuyên tạc, không đúng sự thật mà các thế lực thù địch tập trung chống phá.

PV: Xin đồng chí cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có những định hướng như thế nào đối với báo chí về vấn đề này trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: Có thể nói, trong các nhiệm vụ của công tác tư tưởng, văn hóa cũng như công tác báo chí thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, thực hiện cả bảo vệ và đấu tranh, chúng ta cố gắng gắn kết chặt chẽ với nhau; đồng thời, phải có thế trận chung từ cơ quan lãnh đạo, cấp ủy của hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, báo chí là một trong những cơ quan, lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác tư tưởng văn hóa nói chung, cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian tới.

Do đó, tôi mong rằng các cơ quan báo chí trước hết, cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng ta về báo chí, phải xây dựng báo chí cách mạng. Và khi chúng ta có tính cách mạng càng cao trong từng cơ quan báo chí, trong từng đồng chí phóng viên thì sẽ miễn dịch trước các âm mưu của các thế lực thù địch tập trung chống phá báo chí của chúng ta. Từ đây, chúng ta sẽ lan tỏa tính cách mạng đó thông qua các bài viết, chương trình truyền hình, các phóng sự, các tác phẩm văn học nghệ thuật để Nhân dân được hiểu sâu hơn về sự nghiệp cách mạng cũng như nhận diện rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Tôi mong rằng, các cơ quan báo chí sẽ có nhiều chương trình, kể cả nội dung, hình thức, phương pháp nhằm lan tỏa thông tin nhanh hơn, mạnh hơn, kịp thời hơn. Đối với các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan lãnh đạo báo chí, kể cả Trung ương và địa phương, trước những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới, những vấn đề Nhân dân quan tâm cần phải định hướng kịp thời, chính xác và hết sức khách quan để báo chí và Nhân dân hiểu rõ bản chất vấn đề; không để các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và chia rẽ Đảng và Nhân dân ta.

PV: Trân trọng cảm ơn Đồng chí./.

Bùi Thuỷ