Chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa

Chủ nhật, 25/12/2022 17:19
(ĐCSVN) - Sau 01 năm triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam.
Ảnh minh họa (Ảnh: TD) 

Ngay từ đầu năm 2022, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã phát động chủ đề công tác năm “Năm xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Có thể nói, “xây dựng môi trường văn hóa” là vấn đề được toàn Ngành hết sức quan tâm. Theo đó, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng, góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Cụ thể, năm qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Đây là căn cứ để Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong Phong trào có trọng tâm, trọng điểm; ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Phong trào đến các cấp, các ngành và người dân kịp thời. Công tác đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 470/KH-BCĐ ngày 17/02/2022 về kiểm tra thực hiện phong trào. Năm 2022, đã có 05 Đoàn thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Y Tế, Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Bộ VHTTDL kiểm tra tại 10 tỉnh (Đồng Tháp, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh) nhằm đánh giá thực trạng phong trào, những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; những khó khăn tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất của địa phương. Qua đánh giá, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào. Phong trào đã tạo nên sự lan tỏa, tác động tích cực vào các mặt của đời sống xã hội và xây dựng đời sống văn hóa trong chiến lược xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo ra một đợt thi đua rộng khắp, từ gia đình, làng, xã đến các cấp, các ngành;nhiều giá trị văn hóa truyền hống được bảo tồn, phát huy; hương ước, quy ước của làng, xã được thực hiện nghiêm túc, xuất hiện những Trưởng họ, Trưởng tộc, Già làng, Trưởng bản gương mẫu đứng ra phát động xây dựng Gia đình, Dòng họ văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, nhiều hội thi, hội diễn được tổ chức thường xuyên góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần người dân.

Các bộ phim truyện Việt Nam chiếu trên hệ thống rạp trong thời gian qua đã đưa ra nhiều vấn đề được công chúng quan tâm trong đời sống xã hội, góp phần tích cực định hướng thẩm mỹ cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ về các giá trị chân, thiện, mỹ, về lòng nhân ái, thái độ chính trị đúng đắn, về tình yêu quê hương, đất nước và cũng đóng góp cho doanh thu của các doanh nghiệp, tạo điều kiện tái đầu tư sản xuất. Những phim vi phạm những điều cấm của Luật Điện ảnh đều được ngăn chặn, qua đó góp phần định hướng thẩm mỹ, loại bỏ những nội dung xấu độc, vi phạm những điều cấm của Luật Điện ảnh.

Trong thời gian qua, Tổng cục Thể dục thể thao đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW.

Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” được bắt đầu triển khai từ năm 2021. Chương trình triển khai và phê duyệt gồm 17 đề tài nhánh, nghiên cứu về xây dựng môi trường văn hóa trong nhiều lĩnh vực như: “xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển bền vững ở các điểm du lịch cộng đồng”, “xây dựng môi trường văn hóa tại công sở”, “xây dựng môi trường văn hóa tại các thiết chế văn hóa”, “xây dựng môi trường văn hóa nơi công cộng”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình”, “xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở đào tạo giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp”.... Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình sau khi nghiệm thu sẽ cung cấp những luận cứ khoa học về môi trường văn hóa, mối quan hệ giữa xây dựng môi trường văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; với phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước... Nhìn chung, việc triển khai Chương trình sẽ góp phần quan trọng cả về lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta trong những năm tới./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực