Ra mắt sách về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Thứ tư, 17/01/2024 15:00
(ĐCSVN) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc và PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hiện nay. Trong hơn 35 năm đất nước đổi mới, giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đã được phát huy và có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã có những đánh giá và nhìn nhận: Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển, nhận thức về văn hóa của người dân được nâng lên. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm.

Cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” do PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc và PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chủ trương xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, đặc biệt là hướng đến mục tiêu: “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội..., đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước” . 

Nhận thức sâu sắc và để tăng cường phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong phát triển đất nước, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chủ trương coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững; đồng thời khẳng định mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Đảng ta cũng nhấn mạnh, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người dân và cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam;… phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước” (Sách chuyên khảo) do PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc và PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu đồng chủ biên.

Cuốn sách gồm 3 chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Thực trạng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; Bối cảnh và giải pháp phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trên cơ sở tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trên các lĩnh vực: Kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, các tác giả đã đề xuất các định hướng và các giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Chắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực