Trưng bày tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Thứ ba, 29/11/2022 09:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” trưng bày khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí, giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, sáng 29/11, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm sách tài liệu với chủ đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”.

leftcenterrightdel
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm. 

Triển lãm giới thiệu khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí, được trưng bày theo 4 chủ đề nội dung.

Trong đó, Phần 1: Xây dựng nền văn hoá Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học, giới thiệu các tư liệu viết về sự lãnh đạo của Đảng xây dựng và phát triển văn hóa; Văn hóa trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế; Vai trò của việc phát triển văn hóa đối với sự phát triển của xã hội; Tiêu điểm của phần 1 là cuốn “Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, bản in năm 1949. Năm 1943 Đề cương ra đời như ngọn đèn soi rọi cho sự nghiệp văn hóa cách mạng phát triển. 79 năm qua bản Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, chỉ đạo tiến trình phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay.

leftcenterrightdel
Nhiều tư liệu, sách báo về xây dựng nền văn hoá Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

Phần 2: Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, giới thiệu các tư liệu viết về gia đình Việt Nam, văn hóa gia đình Việt Nam; Mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay; Các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam; Việc xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay; Các tài liệu quy định, luật, chỉ dẫn về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Phần 3: Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển trưng bày tư liệu viết về con người Việt Nam; Quá trình phát huy nhân tố con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; Quyền con người và quyền công dân; Mối quan hệ giữa văn hóa và con người Việt Nam hiện nay; Định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

leftcenterrightdel
Nhiều tư liệu viết về con người Việt Nam được trưng bày tại triển lãm.

Phần 4: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trưng bày tư liệu viết về thành tựu trên tất cả các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục, quốc phòng, đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Với gần 500 tư liệu đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, Triển lãm là dịp công chúng nhìn lại một cách tổng hợp về 4 hệ giá trị: Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người, hệ giá trị quốc gia; vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền giữa các hệ giá trị đối với sự phát triển của một đất nước./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực