Chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác

Thứ năm, 19/05/2022 09:54
(ĐCSVN) – Sau một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, gắn với thực hiện mục tiêu “xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nền kinh tế số”.
 Đại diện MobiFone và các doanh nghiệp số ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chuyển đổi số.

Chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ "học tập" sang "làm theo" Bác

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone (Đảng ủy MobiFone) đã có những cách làm thực chất nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (Chuyên đề toàn khóa) và Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối DNTW về học tập Chuyên đề toàn khóa.

Đảng ủy MobiFone đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về Chiến lược chuyển đổi số, về Chiến lược phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, về Chiến lược Công tác phát triển nguồn nhân lực, về Chiến lược kinh doanh sản phẩm - dịch vụ mới và về sản xuất công nghiệp, nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 “xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nền kinh tế số, có hiệu quả sử dụng vốn hàng đầu Việt Nam; nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone; phát triển dịch vụ viễn thông di động/công nghệ thông tin/Nội dung số có dấu ấn đặc trưng”.

Cùng với đó, Đảng ủy MobiFone đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ làm trưởng các Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề. Các Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết hằng năm bằng các chỉ tiêu cụ thể gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân người đứng đầu các tổ chức đảng trực thuộc; kết quả thực hiện các nghị quyết là một trong những căn cứ quan trọng để Đảng ủy Tổng công ty đánh giá, xếp loại đảng viên, xếp loại cán bộ quản lý đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết và đánh cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đảng trực thuộc được giao triển khai thực hiện nghị quyết.

Ngoài ra, Đảng ủy MobiFone cũng phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, người lao động, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua việc thi đua để xây dựng các mô hình hay, các gương sáng đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần quan điểm cốt lõi, xuyên suốt trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam,... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất", Đảng ủy MobiFone đã ban hành Chỉ thị về lãnh đạo triển khai tái tạo văn hóa MobiFone nhằm: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa MobiFone, tầm nhìn, sứ mệnh MobiFone, triết lý kinh doanh của MobiFone, nguyên tắc làm việc của người MobiFone, hệ giá trị cốt lõi của MobiFone và các cam kết của người MobiFone; Phát huy cao độ những giá trị văn hóa MobiFone, sức mạnh và tinh thần đoàn kết, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn tổng công ty, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển MobiFone đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Thúc đẩy phát triển, xây dựng môi trường văn hóa số MobiFone phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty trong triển khai tái tạo văn hóa MobiFone dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, nhằm khơi dậy mạnh mẽ triết lý “Mỗi CBCNV MobiFone không chỉ là người thụ hưởng văn hóa MobiFone mà còn là người kiến tạo nên văn hóa MobiFone”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

Hiểu được tầm quan trọng của việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đảng bộ MobiFone), góp phần thực hiện mục tiêu “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đảng bộ MobiFone đã có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đảng ủy MobiFone đã thực hiện nhất thể hóa người đứng đầu cấp ủy (đồng chí Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty), đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và là thủ trưởng đơn vị, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ.

Đảng ủy MobiFone đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường nhằm thực hiện mục tiêu “xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nền kinh tế số, có hiệu quả sử dụng vốn hàng đầu Việt Nam; nâng cao giá trị thương hiệu MobiFone; phát triển dịch vụ viễn thông di động/công nghệ thông tin/Nội dung số có dấu ấn đặc trưng”.

Với tinh thần cầu thị, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy MobiFone đã thẳng thắn nhìn nhận trong bối cảnh chung tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến nhiều ngành nghề, đơn vị, trong đó có MobiFone. Vì vậy, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, tổ chức của MobiFone cần nỗ lực hơn rất nhiều. MobiFone cần xây dựng những động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh thị trường viễn thông truyền thống bị bão hòa và đứng trước nhiều thách thức của những sản phẩm mới thay thế. MobiFone cũng cần tăng cường tính hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ tổng công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ MobiFone đã xây dựng, ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định: Việc triển khai Chiến lược phát triển MobiFone là nội dung quan trọng, có tính chất dài hạn; thách thức về mục tiêu, mới về nội dung, do đó cần có sự quan tâm, đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, trước hết là cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc triển khai Chiến lược phát triển MobiFone phải đảm bảo lộ trình cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược trên từng lĩnh vực, từng khoảng thời gian và từng đầu mối triển khai hướng tới hoàn thành vượt mức mục tiêu tổng thể đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho MobiFone. Mục tiêu đến năm 2025, MobiFone trở thành doanh nghiệp số, phát triển mạnh mẽ trên 3 lĩnh vực: hạ tầng số; nền tảng, giải pháp số và dịch vụ số.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết về Chiến lược phát triển MobiFone, Ban Chấp hành Đảng bộ MobiFone đã giao trách nhiệm cho Ban Thường ủy Tổng công ty quán triệt, xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện theo giai đoạn và hằng năm, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo triển khai thực hiện. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng thành viên, ban Tổng giám đốc tổng công ty xây dựng các mục tiêu, kế hoạch, giải pháp triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ mới, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực,… và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai. Các tổ chức đảng trực thuộc và người đứng đầu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động hằng năm của Đảng ủy tổng công ty bằng những giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổng công ty, Ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về việc triển khai thực hiện nghị quyết. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cấp trong tổng công ty phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, phản biện và tham gia vào quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

MobiFone đạt 9 giải thưởng trong tổng số 174 giải thưởng trao cho các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số và sản phẩm CNTT tiên phong của quốc gia tại lễ trao giải Giải thưởng Sao Khuê 2022. 

Những kết quả đáng ghi nhận

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ MobiFone đã đạt được những kết quả bước đầu của trong việc thực hiện mục tiêu “xây dựng MobiFone trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nền kinh tế số”.

Với triết lý chuyển đổi số cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, thực hiện từng bước nhỏ để đi đến mục tiêu xa theo tầm nhìn và sứ mệnh, MobiFone đã không ngừng đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ, đẩy mạnh định hướng “Make in MobiFone”, tạo ra các sản phẩm mới giúp thay đổi, nâng cao năng suất trong nội bộ, đồng thời cung cấp hạ tầng, giải pháp và dịch vụ số cho các khách hàng, đối tác trong hệ sinh thái MobiFone.

Mới đây nhất, ngày 24/3/2022, tại Hội nghị đẩy mạnh Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số năm 2022, đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các doanh nghiệp số xuất sắc đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục quản lý Doanh nghiệp) tham gia mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chuyển đổi số.  MobiFone sẽ tham gia vào Chương trình, với một loạt các nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp SMEs như: Nền tảng MobiFone Smart Office – Giải pháp Văn phòng điện tử; Nền tảng MobiFone Smart Sales -  Giải pháp Bán hàng thông minh; Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới - MobFone Meeting; Nền tảng Hóa đơn điện tử - MobiFone Invoice; Nền tảng chữ kí số - SIM PKI; Nền tảng tổng đài liên lạc đa kênh 3C và MobiFone SIP Trunk; Nền tảng Big Data tìm kiếm khách hàng tiềm năng (ứng dụng phân tích dữ liệu Big Data); Nền tảng Du lịch thông minh Smart Travel; Nền tảng giáo dục trực tuyến MobiEdu; Nền tảng hỗ trợ phát triển dịch vụ tài chính (Fintech Platform); Nền tảng MobiFone Money hỗ trợ doanh nghiệp… Đây đều là những nền tảng số xuất sắc của MobiFone đã được thị trường ghi nhận với những số liệu khả quan về doanh thu, mức độ tăng trưởng và người sử dụng (users).

Đặc biệt, các giải pháp MobiFone Meeting (48.000 users), MobiEdu (63.000 users truy cập hằng ngày; với gần 1.000 trường học, hơn 10.700 giáo viên, 124.000 học viên trên khắp cả nước)… đã là những giải pháp then chốt đóng góp vào việc xác lập và duy trì trạng thái “bình thường mới” trong thời kỳ giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, đồng thời giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và sản xuất, kinh doanh tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp, trường học.

Những nỗ lực triển khai chuyển đổi số của MobiFone đã được ghi nhận bằng các giải thưởng, danh hiệu của nhiều tổ chức uy tín. Chỉ tính riêng năm 2021 vừa qua, MobiFone đã đón nhận hơn 20 giải thưởng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong đó có nhiều giải thưởng danh giá như Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Công nghệ thông tin Việt Nam, Top 10 giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam”, Giải Sao Khuê, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA)…  

Với những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone, tin tưởng rằng MobiFone sẽ thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đóng góp hiệu quả vào thành công to lớn của công cuộc chuyển đổi số của quốc gia./.

Bài, ảnh: Nguyễn Quang Tiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực