Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo thi tuyển công chức, viên chức

Thứ ba, 20/12/2022 11:36
(ĐCSVN) - Tại Thông báo số 266-TB/BTGTW, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 220-KH/BTGTW, ngày 14/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2022, Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, như sau:

I. Nội dung, hình thức thi tuyển

1. Thi tuyển công chức, viên chức theo 2 vòng thi như sau:

 Vòng 1: Thi trắc nghiệm, thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; về pháp luật viên chức; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Thi ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh, tiếng Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Miễn thi ngoại ngữ vòng 1 với thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn. Thang điểm: 100 điểm.

-  Thời gian thi: 30 phút.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu (Danh sách kèm theo).

STT

Vụ, đơn vị tuyển dụng

Chỉ tiêu

Vị trí việc làm cần tuyển

Ghi chú

1

Vụ Tổ chức - Cán bộ

01

Chuyên viên tham mưu về công tác cán bộ.

 

2

Vụ Báo chí - Xuất bản

01

Chuyên viên tham mưu về công tác báo chí mảng lĩnh vực kinh tế.

 

3

Vụ Tuyên truyền

02

- 01 Chuyên viên tham mưu tuyên truyền về lĩnh vực chính trị.

- 01 Chuyên viên tham mưu tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế.

 

4

Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

01

Chuyên viên theo dõi mảng hợp tác quốc tế.

 

5

Trang thông tin đối ngoại điện tử

01

Biên tập viên Trang tin.

 

6

Viện Dư luận xã hội

02

- 01 Viên chức Phòng thông tin dư luận xã hội.

- 01 Viên chức Phòng nghiệp vụ dư luận xã hội.

 

7

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

01

Kế toán viên Tạp chí lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

 

 

Cộng

09

 

 

III. Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. Thời gian tổ chức thi

1. Làm thủ tục dự thi

- Thời gian thu lệ phí thi: Trong giờ hành chính từ ngày 21/12/2022 đến ngày 22/12/2022. Mức thu lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh.

- Địa điểm thu lệ phí thi: Phòng Tài vụ, Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương (Thông tin liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy, Chuyên viên chính, phòng 604 tầng 6, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội).

2. Thi tuyển vòng 1: Trắc nghiệm trên máy vi tính.

Thời gian: Sáng thứ Năm, ngày 29/12/2022.

- Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30: khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế thi (thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 7 giờ 30).

- Từ 8 giờ 30: thi môn kiến thức chung.

- Từ 10 giờ 00: Thi ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc.

Địa điểm: Hội trường Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Thi tuyển vòng 2: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 sẽ được thông báo trên Hệ thống Thông tin chuyên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian: Thứ Năm, ngày 05/01/2023: Từ 8 giờ 00 thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

Địa điểm: Phòng họp B, tầng 4, số 7 Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

Đề nghị các thí sinh tập trung đúng thời gian nêu trên và mang theo Chứng minh nhân dân (còn hạn sử dụng) hoặc Thẻ căn cước công dân để cán bộ coi thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

Mọi chi tiết liên hệ: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 08045808; 08045693.

Danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quyết định số 2025 - QĐ/BTGTW ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022. Dưới đây là danh mục tài liệu tham khảo được phê duyệt:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013).

2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019.

4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tài liệu tham khảo).

5. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

7. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

12. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

13. Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

14. Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

15. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

16. Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực