Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ sáu, 24/03/2023 22:20
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng và đánh giá đây là nhiệm vụ then chốt. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực.

Chiều ngày 23/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Xây dựng và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng năm 2022 và quý I/2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng chủ trì buổi làm việc.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc.  

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ Xây dựng

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2022 và Quý I/2023. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy Bộ luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, đã hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 bảo đảm quy định, chặt chẽ, khách quan; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, các cấp ủy tập trung chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng chi bộ; ban hành chương trình công tác năm của Đảng bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đặc biệt, Đảng uỷ Bộ đã đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, triển khai ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 40 hộ nghèo tại tỉnh Yên Bái theo Kế hoạch số 32-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Xây dựng với Ban Cán sự đảng thời gian qua, trong năm 2023, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với ban cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn nữa nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023...

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị.  

Thực hiện các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đạt kết quả cao nhất

Đảng ủy Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu năm 2023 như: 100% đảng viên của Đảng bộ học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp và 100% cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; 100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc; 100% cấp ủy, tổ chức đảng các cấp rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; phấn đấu 100% tổ đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có những nhận xét, đánh giá về những nội dung thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và vướng mắc, đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Bộ Xây dựng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng - Đảng ủy và tổ chức thực hiện có hiệu quả; luôn có sự phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên tiếp tục rà soát Quy chế phối hợp đã ban hành và ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng để phù hợp và thực hiện tốt hơn trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng với Đảng ủy Bộ Xây dựng và những kết quả quan trọng Bộ Xây dựng đã đạt được trong năm 2022 và quý I/2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng và đánh giá đây là nhiệm vụ then chốt; trong thời gian qua Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Xây dựng đã phối hợp hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Để đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị đạt kết quả cao nhất; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể giao các đơn vị của Khối theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động và tích cực phối hợp với Đảng ủy Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần vào thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ Khối./.

Tin, ảnh: Anh Hoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực