leftcenterrightdel
 Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng nắm tình hình tại xã Xuân Quang. (Ảnh: TL)

Thời gian qua, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở Bảo Thắng có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trực tiếp Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng là người phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại các hội nghị cán bộ chủ chốt ở cấp huyện; với cấp xã là bí thư đảng ủy cấp xã thực hiện, thay vì giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy đảm nhiệm như trước đây. Với cách làm này, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải gương mẫu, chủ động nghiên cứu để hiểu sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước hết để đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, sau đó là quán triệt tới cán bộ, đảng viên.

Công tác đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Bảo Thắng chú trọng thực hiện, từng bước đổi mới và cải thiện. Tiêu biểu như khi xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tổ chức 3 cuộc hội thảo với các chi, đảng bộ trực thuộc nhằm tạo sự thống nhất cao trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đối với các đảng bộ xã, thị trấn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp duyệt và chỉ đạo cơ sở căn cứ vào định hướng của huyện, tiềm năng, thế mạnh của mình để xây dựng dự thảo kế hoạch cho nhiệm kỳ mới.

Thời gian qua, Huyện ủy Bảo Thắng cũng chú trọng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đối với cấp ủy huyện và cấp cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ đã hoàn thành việc xây dựng quy chế làm việc, trong đó quy định rõ những nội dung mà UBND huyện, UBND cấp xã phải báo cáo, xin chủ trương lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp trước khi triển khai. Ngược lại, cấp ủy tích cực cho ý kiến đối với những chủ trương lớn, có tác động căn bản, lâu dài đến sự phát triển của địa phương để UBND huyện và UBND cấp xã thực hiện…

Mặt khác, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng được thể hiện bằng việc coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Trong công tác lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lấy yếu tố con người làm trung tâm, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ huyện cũng được thể hiện qua hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm, phát huy từ cấp chi bộ, cơ sở.

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng “gần dân, sát cơ sở”, huyện Bảo Thắng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ðây là tiền đề để thời gian tới, Ðảng bộ huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

M. An (Tổng hợp)