Hà Tĩnh: Không xây dựng phương án chuyển đổi vị trí đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng

Thứ ba, 28/11/2023 08:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh không xây dựng phương án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh không xây dựng phương án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 7135/UBND-NC2 về việc rà soát công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét đề xuất của Sở Nội vụ, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ, chính xác số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trưởng, phó phòng) đang làm việc tại các vị trí công tác có thời hạn phải định kỳ chuyển đổi (theo danh mục vị trí công tác được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng) đã có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.

Khi rà soát lưu ý các Điều 38, Điều 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định về các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Yêu cầu việc xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Lộ trình, thời gian, phương án luân chuyển, điều động từng trường hợp phải hết sức cụ thể, đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ.

Trước mắt, thực hiện luân chuyển, điều động đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang làm việc tại các vị trí công tác có thời hạn định kỳ phải chuyển đổi đã có thời gian công tác từ 8 năm trở lên; số công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang làm việc tại các vị trí công tác có thời hạn định kỳ phải chuyển đổi đã có thời gian công tác từ 5 năm đến dưới 8 năm xét theo yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào kế hoạch luân chuyển, điều động chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2022 đảm bảo quy định.

Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực