Nghiên cứu sách Tổng Bí thư, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng đất nước

Thứ hai, 20/11/2023 14:42
(ĐCSVN) - “Chúng tôi mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị sẽ dành thời gian nghiên cứu một cách sâu sắc những nội dung bài viết của Tổng Bí thư, vì trong những nội dung đó Tổng Bí thư đã đề cập những vấn đề hết sức cụ thể mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn, làm sao để soi chiếu từ mỗi công việc của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với báo giới nhân dịp cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, cuốn sách của Tổng Bí thư về đại đoàn kết lần này có ý nghĩa và những nội dung đáng chú ý như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng: Trong suốt chiều dài lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn thấu hiểu tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chính vì vậy, những bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách luôn khẳng định những giá trị cốt lõi của đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: Đoàn kết trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đoàn kết trên cơ sở không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tổng hòa của quá trình nghiên cứu lý luận kết hợp với đúc kết từ hoạt động thực tiễn. Chúng tôi cho rằng đây là cẩm nang rất quý để những người làm công tác Mặt trận cũng như công tác đoàn thể của các hội, tổ chức quần chúng, hay nói rộng hơn là các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu, học tập, quán triệt để thấy rõ mục đích, ý nghĩa hết sức lớn lao của việc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng sách cho đại biểu tham dự buổi lễ ra mắt.

PV: Trong bài phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến có nhấn mạnh rằng đây là một cuốn sách rất quý. Dưới góc nhìn của một người làm công tác Mặt trận, đồng chí cho rằng có những kinh nghiệm, bài học quý nào từ cuốn sách mà chúng ta có thể áp dụng làm cẩm nang?

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng: Đối với những người làm công tác Mặt trận, chúng tôi thấy rằng cuốn sách đã chỉ ra những bài học hết sức quý báu bởi giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc của cha ông ta từ ngàn đời đã trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tiếp nối là tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến ngày nay Đảng ta - đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục phát huy sức mạnh đó trong cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân.

Cuốn sách đã nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phải luôn tôn trọng dân, học dân, gần dân, hiểu dân, đặc biệt là cần lắng nghe để chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, văn minh và vững mạnh.

PV: Tham gia vào quá trình biên soạn và xuất bản cuốn sách, cá nhân đồng chí có ấn tượng đặc biệt với nội dung, bài viết nào trong cuốn sách?

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng: Được vinh dự tham gia cùng với các đồng chí có liên quan để biên soạn và xuất bản cuốn sách, tôi rất tâm đắc với nội dung các bài phát biểu của Tổng Bí thư, đặc biệt là bài phát biểu của đồng chí tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đại biểu tham dự Lễ ra mắt. 

Trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng tại Hội nghị ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác của cán bộ Mặt trận các cấp; đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội cụ thể là phải tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để đáp ứng được nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra cũng như yêu cầu phát triển của đất nước giai đoạn mới.

PV: Thưa đồng chí, quá trình biên soạn cuốn sách đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng: Trong quá trình biên soạn cuốn sách, Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản thân đồng chí Tổng Bí thư đã xem kỹ lại từng bài viết, từng nội dung và kể cả từng bức hình, nhất là những bức hình khi Tổng Bí thư đến dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) cũng như tại những sự kiện của các tổ chức chính trị - xã hội; những bức hình khi Tổng Bí thư về các khu dân cư tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân. Từ đó, chúng tôi thấy rằng Tổng Bí thư đã rất quan tâm, dành tình cảm hết sức sâu sắc đối với công tác Mặt trận cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận các cấp.

PV: Sau khi cuốn sách ra mắt, đồng chí có mong muốn như thế nào về sự lan tỏa của nội dung cuốn sách tới cấp ủy các cấp, các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị...?

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng: Cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc cả nước sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin, khí thế, động lực, là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Chúng tôi mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị sẽ dành thời gian nghiên cứu một cách sâu sắc những nội dung bài viết của Tổng Bí thư, vì trong những nội dung đó Tổng Bí thư đã đề cập những vấn đề hết sức cụ thể mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn, làm sao để soi chiếu từ mỗi công việc của mình sẽ có những đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Vừa qua, vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với 748 trang, cuốn sách gồm ba phần. Trong đó, nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh dung dị, đời thường của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở 63 tỉnh, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị. Ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư luôn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hương Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực