Quảng Bình triển khai Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa III

Thứ tư, 29/11/2023 23:04
(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
leftcenterrightdel
 Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: P.C)  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kế hoạch nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Về hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt: Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu; hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở (ở những nơi có điều kiện); hội nghị do Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức bằng hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực và các điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết để bổ sung, hoàn thiện và ban hành triển khai thực hiện theo lộ trình. Hằng năm kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra,…/.

Bích Ngọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực