leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ 

Chiều ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và quán triệt một số văn bản của Trung ương.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”…

Phát  biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng là công việc thường xuyên; đồng thời cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi được hội nghị truyền đạt. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường cũng thông tin nhanh tới các đại biểu về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)./.

N.Đức (t/h)