Sơn La triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương thứ 8, khóa XIII

Thứ ba, 05/12/2023 18:48
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngay sau khi kết thúc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 5/12, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng.
leftcenterrightdel
 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: SL

Hội nghị đã thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đề ra các nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội; nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước về chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau; bảo đảm người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ cơ bản; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội…

Đối với Nghị quyết số 43-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đề ra các giải pháp chủ yếu, gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng; lãnh đạo việc cụ thể hóa nghị quyết, nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; phát triển đội ngũ trí thức về cả số lượng và chất lượng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các đồng chí đại biểu dự hội nghị, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị./.

TK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực