leftcenterrightdel

 Các đại biểu nhận phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI. (Ảnh: Đình Tăng)

Theo báo cáo đề án nhân sự tại Đại hội, các yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2015 được căn cứ trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, yêu cầu đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc, thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, nhân sự lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về tiêu chuẩn: Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đặt ra tại Đại hội lần này là phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02-01-2020 của Bộ Chính trị, Quy định số 760-QĐTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiêu chuẩn cấp uỷ viên nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, Đại hội khẳng định kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực; “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Về số lượng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là 51 đồng chí, danh sách giới thiệu bầu cử gồm 58 đồng chí. Tại Đại hội bầu 50 đồng chí, khuyết 01 đồng chí (cơ cấu Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh), có số dư là 08 đồng chí, chiếm tỷ lệ là 16%.

Về cơ cấu tuổi: đại biểu dưới 40 tuổi là 06 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,34%; từ 40 - 50 tuổi là 24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 41,38%; trên 50 tuổi 28 đồng chí, chiếm tỷ lệ từ 48,27%.

Về cơ cấu nữ, dân tộc thiểu số: Có 19 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 15,52%; cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số: Số lượng 20 đồng chí, chiếm tỷ 34,48%.

Về cơ cấu giữa cũ và mới: có 23 đồng chí được giới thiệu mới, chiếm 1/2,52 lần.

Đối với cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa bàn công tác, yêu cầu đặt ra tại Đại hội là phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; phải coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.

leftcenterrightdel

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Đình Tăng)

Trên cơ sở dự kiến số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này là 51 đồng chí, định hướng cơ cấu cụ thể gồm: Thường trực Tỉnh ủy 03 đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng (chưa tính Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 02 đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh do Thường trực Tỉnh ủy kiêm).

Ủy ban nhân dân tỉnh (4 đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (01 đồng chí: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Trưởng đoàn do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm).

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy 10 đồng chí: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 02 đồng chí; Ban Tổ chức Tỉnh ủy 02 đồng chí; Ban Nội chính Tỉnh ủy 02 đồng chí; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 01 đồng chí; Ban Dân vận Tỉnh ủy 01 đồng chí; Văn phòng Tỉnh ủy 01 đồng chí; Trưởng Chính trị tỉnh 01 đồng chí.

Mặt trận và các đoàn thể tỉnh 06 đồng chí: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 02 đồng chí; Liên đoàn Lao động tỉnh 01 đồng chí; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 01 đồng chí; Hội Nông dân tỉnh 01 đồng chí; Tỉnh đoàn 01 đồng chí.

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 14 đồng chí, gồm: Bí thư 10 huyện, thành phố 10 đồng chí và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Các sở, ngành và tương đương 11 đồng chí, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh (bầu khuyết tại Đại hội) mỗi đơn vị một đồng chí; còn lại cơ cấu các sở, ban, ngành khác.

Qua bầu cử, kết quả diễn ra đúng với dự kiến về các yêu cầu tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Trong đó số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là 50/51 đồng chí (khuyết 01 đồng chí).

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại hội đã lấy giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ đối với đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 để bầu chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự kiến, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI (diễn ra vào tối nay 23/9) sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng mai (24/9), Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Đình Tăng