Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HM)

Ngày 30/7, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 17 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; đánh giá tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, toàn Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả nhất định, trọng tâm là thực hiện hiệu quả 4 đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị".

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐUK, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối. Tính đến 30/6/2019, Đảng ủy Khối đã sắp xếp lại còn 21 phòng, giảm 6 phòng. Việc sắp xếp tổ chức chính quyền, tổ chức Đảng tương ứng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW tại 38/64 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã giảm 26 chi bộ trực thuộc, 1 đảng bộ bộ phận, 7 chi bộ cơ sở, 21 đảng

Những tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống thạm nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc coi trọng công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động có giải pháp phòng ngừa, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ diện Trung ương quản lý; hoàn thành Đề án "Chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối".

Hội nghị đã kiện toàn bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

Hoàng Mẫn