Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ năm, 04/08/2022 16:51
(ĐCSVN) - Đại hội XIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nhấn mạnh giải pháp “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới...”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo

Chiều 4/8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định, Hội đồng khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS. Phùng Hữu Phú, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội thảo.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm rất lớn đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Trước khi về với thế giới người hiền, Người dặn dò trong Di chúc: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Về đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ.”

Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X xác định nhiệm vụ: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư các tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

leftcenterrightdel
GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo 

Qua các nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực... Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt.

Đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII khẳng định, “việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tuy nhiên, Đại hội XIII của Đảng cũng thẳng thắn chỉ rõ: “công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn có những hạn chế. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phải, gây mất đoàn kết nội bộ”. Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên chưa đạt được hiệu quả cao…

Chính vì vậy, Đại hội XIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nhấn mạnh giải pháp “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới...”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nói chung và Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, được cụ thể hóa tại Kết luận 03 - KL/TW triển khai Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII.

 

Tại Hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận về cơ sở lý luận, thực trạng, những vấn đề đặt ra, yêu cầu của tình hình mới và giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần cung cấp làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ công tác tham mưu cho Đảng về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia. Trong đó, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhìn lại việc xây dựng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mang đối với cán bộ, đảng viên qua các giai đoạn lịch sử để rút ra các bài học kinh nghiệm.

Các tham luận cũng xác định những yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định nội hàm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng, đồng thời ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đề xuất giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…/.

 

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực