Đảng bộ Thành phố Cà Mau: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ sáu, 18/11/2022 18:38
(ĐCSVN) - Những năm qua, Đảng bộ thành phố Cà Mau đã quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Cà Mau đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh, thành phố Cà Mau cắt băng khánh thành khai trương Khu ẩm thực đêm. (Ảnh: ĐVCC). 

Thành phố Cà Mau được xác định là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Cà Mau, là đô thị hạt nhân của vùng Tây Nam Bộ, trung tâm của vùng bán đảo Cà Mau và là một trong ba đô thị động lực của tỉnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá cao. Văn hóa - xã hội có bước tiến bộ rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến tháng 9 năm 2022, Đảng bộ thành phố có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (25 đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở) với 8.412 đảng viên. Có các loại hình tổ chức cơ sở đảng gồm: 17 tổ chức cơ sở đảng xã, phường; 5 tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp tư nhân; 16 tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính; 15 tổ chức cơ sở đảng đơn vị sự nghiệp; 10 tổ chức cơ sở đảng các cơ quan Ðảng, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; 02 tổ chức cơ sở đảng lực lượng vũ trang.

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Cà Mau trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời tạo ra những tiền đề, cơ sở vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Công tác tổ chức được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, từng bước sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Hàng năm, kết quả đánh giá đảng viên đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt trên 77% và tổ chức cơ sở đảng đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt trên 97%.

leftcenterrightdel
 Một góc Thành phố. (Ảnh: ĐVCC)

Bên cạnh đó, Thành ủy luôn quan tâm quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, từ thực tiễn của thành phố đã xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm, Đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ... đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã điều động, bổ nhiệm chức vụ 24 đồng chí; bổ nhiệm lại 19 đồng chí; bổ sung cấp ủy cơ sở 88 đồng chí. Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo lý luận chính trị 137 đồng chí; bồi dưỡng quản lý nhà nước 30 đồng chí và các lớp bồi dưỡng khác hơn 1.200 cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được các cấp ủy thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ và với quyết tâm chính trị cao theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và khóa XIII của Đảng. Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, số lượng cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố là 73.182 người.

Các cấp ủy đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đã được các cấp ủy tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa, từ đó cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng theo hướng đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Thanh Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực