Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ thông báo nhanh Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Thứ tư, 12/10/2022 21:46
(ĐCSVN) - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Long Hải thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIIII. 

Chiều 12/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông qua các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, trong 7 ngày từ 3 đến 9/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng và phức tạp. Trung ương đã hoàn thành tốt việc quán triệt, cụ thể hoá toàn bộ những nội dung cốt lõi và những vấn đề lớn nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Nêu lên những nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu các cấp ủy đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội nghị. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần này.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết nêu trên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nói chung và từng nghị quyết chuyên đề nói riêng, góp phần thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong từng Nghị quyết và Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đoàn viên, hội viên, người lao động trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.../.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực