Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Thứ hai, 17/10/2022 23:43
(ĐCSVN) – Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận những kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có hai kết quả nổi bật là tham mưu chiến lược cho Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu Kết luận tại buổi làm việc. 

Chiều ngày 17/10/2022, Đoàn kiểm tra số 548 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Ban Kinh tế Trung ương để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban; các đồng chí Trợ lý, Thư ký Trưởng Ban; Thủ trưởng các vụ, đơn vị của Ban.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Báo cáo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có nhiều tác động tiêu cực đến tình hình chung của đất nước và ảnh hưởng đến việc triển khai Nghị quyết nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động, tích cực nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả thiết thực, bằng nhiều hình thức; hầu hết cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết; các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động đã ngày càng nhận thức đầy đủ, hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản và xác định được nhiệm vụ của mình phải thực hiện; đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ kịp thời quán triệt các bài phát biểu, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc; bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các định hướng, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, ba đột phát chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu triển khai các nhiệm vụ chính trị, chủ động khắc phục những khó khăn về nguồn lực con người, cơ sở vật chất, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và cấp ủy các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bước đầu đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả. Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực xây dựng, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nổi bật là 03 Nghị quyết quan trọng của Trung ương (Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6) ban hành về quản lý, sử dụng đất, về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cấp ủy đảng, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng và duy trì thường xuyên. Công tác đảng tại Đảng bộ và các chi bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Đảng và có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nền nếp. Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động các đoàn thể, tạo động lực động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị thuộc ban và giữa Ban với các cơ quan, tổ chức, địa phương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp thu ý kiến của Đoàn Công tác. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã ghi nhận những kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có hai kết quả nổi bật là tham mưu chiến lược cho Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng chí ghi nhận nỗ lực cao và kết quả đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ của Ban Kinh tế Trung ương và nhấn mạnh, với chức năng của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, Ban đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã tăng cường công tác nghiên cứu và quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban.

Đồng chí đề nghị, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình; Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan để làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược; chú trọng trong công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện và đạt kết quả tốt trong 3 năm tiếp theo, đóng góp cho Đảng, cho đất nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cảm ơn Đoàn kiểm tra đã hết sức nghiêm túc, khách quan trong suốt quá trình kiểm tra. Thay mặt cho tập thể Lãnh đạo Ban, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ sự thống nhất và đánh giá cao kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương của Đoàn kiểm tra; nhấn mạnh những kết quả tích cực cũng như một số tồn tại, hạn chế trong Dự thảo Báo cáo vừa có ý nghĩa, giá trị lớn, thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, kịp thời của Bộ Chính trị vừa là nguồn động viên, chia sẻ to lớn đối với cán bộ, đảng viên, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương nhận thức sâu sắc kết quả kiểm tra và sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm phát huy tốt các bài học kinh nghiệm cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực