leftcenterrightdel
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2020, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng trong toàn đảng bộ.

Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban trong thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị; thực hiện có kết quả bước đầu việc luân chuyển, điều động cán bộ trong nội bộ và kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ban, nhân sự một số vụ, đơn vị tạo sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan; chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tác nghiệp phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều nhiệm vụ được triển khai có chất lượng, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng  đối với công tác tuyên giáo trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020. Thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo, biên giới, đất liền của Tổ quốc; Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc; Chủ động nắm tình hình, tham mưu Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Hoàn thành các đề án sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của các cấp ủy, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam; tham mưu, đề ra nhiều giải pháp, mô hình mới, cách làm hay, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục lịch sử truyền thống… được các cấp ủy coi trọng và thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với tình hình của Đảng bộ. Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, chào mừng đại hội Đảng  các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo tốt đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Các cấp uỷ, chi bộ đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là Kế hoạch số 30-KH/ĐU của Đảng uỷ để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm tập trung dân chủ, đúng nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc xây dựng các văn bản phục vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sớm phân công nhiệm vụ cho đảng viên, ban hành quy chế hoạt động, chương trình làm việc của cấp ủy sau đại hội đảng các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng bộ; chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với sự phân công, lộ trình cụ thể; đôn đốc kiểm tra thường xuyên, sâu sát, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của từng đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư cấp ủy các cấp. Đổi mới nội dung và cách thức các cuộc họp. Kết luận các cuộc họp Đảng ủy hàng tháng đều được thông báo và triển khai đến từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên để thực hiện. Đảng bộ cơ quan duy trì thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ như nội dung các nghị quyết Trung ương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối… cho cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đắc Hưng và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Doãn Tiến. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác nắm tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên và định hướng thông tin được quan tâm thường xuyên. Những vấn đề phát sinh về tư tưởng được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc. Vì vậy, đã động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tạo được không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang nêu rõ, qua báo cáo tổng kết, qua các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị và những kết quả công việc cụ thể, chúng ta có thể khẳng định: Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, thể hiện trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác được giao.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng bộ các cấp và các cấp ủy trực thuộc với dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy trực thuộc cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

leftcenterrightdel
Bí thư Đảng bộ cơ quan Bùi Trường Giang trao tặng Bằng khen cho các chi, đảng bộ xuất sắc. 

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và Chương trình công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong năm 2021 và năm chủ đề "tăng cường công tác quản lý đảng viên". Các cấp ủy trong Đảng bộ tăng cường phối hợp với Lãnh đạo Ban, với lãnh đạo các vụ, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các trọng tâm công tác năm 2021 theo nhiệm vụ và lĩnh vực được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, sinh hoạt của cấp uỷ và tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021 của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh hoặc đơn thư của cán bộ, đảng viên, công chức bảo đảm đúng quy định.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Doãn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam./.

Nhóm PV