Giữ trọn niềm tin

Thứ bảy, 31/07/2021 17:14
(ĐCSVN) - 91 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành Tuyên giáo là một binh chủng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Đảng, luôn giữ trọn niềm tin và đóng vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc.
leftcenterrightdel
91 năm qua, ngành Tuyên giáo là một binh chủng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đóng vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. (Ảnh minh họa: TH)

Giữ trọn niềm tin với Đảng luôn là mệnh lệnh, là trái tim của những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng. Lịch. sử 91 năm qua đã khẳng định chân lý đó. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các lãnh tụ tiền bối của Đảng đã trực tiếp làm công tác tuyên truyền. Ngày 1-8-1930, sau khi tài liệu của Ban Cổ động và Tuyên truyền (Đảng Cộng sản Việt Nam) về "Ngày Quốc tế đỏ 1-8" được ban hành, đã tạo tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đó cũng chính là tiền thân để ra đời Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay.

Lịch sử cũng đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhờ đó, Việt Nam đã chiến thắng các thế lực thực dân, đế quốc và tay sai, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều dấu ấn có thể coi là tiên phong, mở đường, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình đất nước, nhất là giúp nhân dân ta vượt qua cơn "chấn động chính trị" toàn cầu trong những năm 1989-1991, khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Tiếp theo là cuộc khủng hoảng tài chính khu vực những năm 1997-1998; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới những năm 2008-2009…

Và hiện nay đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế giới với mức độ nguy hiểm không thể lường trước được... Trước thực tế đó, toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền để xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Tích cực tham gia thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 đáp ứng những yêu cầu mới trong phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng… góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đồng lòng của người dân cả nước cùng đẩy lùi dịch bệnh…

Trải qua lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1/8/1930-1/8/2021), cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng,nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học…

Có thể nói, những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo đã góp phần vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo của Đảng đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần phải được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go, phức tạp, lâu dài…

Song song với đó là những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, dịch bệnh hoành hành, an ninh mạng… Đáng chú ý thời gian gần đây, chúng ta phải đối mặt với sự chống phá của các thế lực bên ngoài cùng với nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng triển khai các hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương tiện báo chí, truyền thông internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó là những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển bùng nổ internet, mạng xã hội... Do đó, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng càng quyết liệt hơn bao giờ hết, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới mình, nỗ lực hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hết sức khó khăn này.

Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đòi hỏi ngành tuyên giáo của Đảng phải nỗ lực rất cao và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, khơi dậy khát vọng dân tộc; chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Cùng với đó cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị... nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Và trong quá trình thực hiện đó không thể thiếu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như lời đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã từng chỉ rõ: Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp. Do đó, đồng chí mong muốn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để tất cả những điều trên trở thành hiện thực thì mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh, giữ trọn niềm tin. Và phải thực sự là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Điều này cũng đã được đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Đồng chí cũng mong muốn: Với khí thế và niềm tin, sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thì ngành Tuyên giáo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang mà Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó trong giai đoạn mới./.

Ban Biên tập
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực