PV: Trước hết, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II như thế nào?

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động mạnh mẽ đến hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động tích cực đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Những tác động nêu trên, cùng với dịch bệnh COVID-19 đã làm kinh tế thế giới và nước ta rơi vào suy thoái.

Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao đã tạo ra những tiền đề quan trọng mới để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra và cao hơn bình quân 5 năm 2011-2015.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm vững thời cơ, phát huy thành tích, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các Đảng ủy trực thuộc Khối có thành tích xuất sắc trong năm 2019. 

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết của Trung ương khoá XII; ban hành gần 5.300 văn bản các loại  để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thành lập các ban chỉ đạo để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Tổ chức khảo sát, nắm tình hình, tổng hợp phản ánh từ các doanh nghiệp; tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, hội nghị lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; từ đó kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, góp phần giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành nghị quyết công tác năm và nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm, tầm nhìn 20 năm; tái cơ cấu, cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp với các quy định mới của Đảng, nhà nước và thực tiễn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tích cực thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính. Các cấp ủy đảng chỉ đạo sâu sát quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp theo đề án được phê duyệt, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là đối tượng sau cổ phần hóa, góp phần ổn định, tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

PV: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết kết quả cụ thể thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II đã đề ra?

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,1% (chỉ tiêu là trên 90%); Nộp ngân sách tăng bình quân 5,24%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm); Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 10,77%/năm (chỉ tiêu là 8-10%/năm); Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 10,58%/năm (chỉ tiêu là trên 9%/năm); Thu nhập của người lao động tăng bình quân 8,83%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm).

Các ngân hàng thương mại có tổng tài sản tăng 12,13%/năm (chỉ tiêu là tăng trên 10%/năm); Tăng trưởng tín dụng 16,99%/năm (chỉ tiêu là từ 12% - 13%/năm); Lợi nhuận trước thuế tăng 26,11%/năm (chỉ tiêu là trên 5%/năm); Tỷ lệ nợ xấu năm cao nhất là 1,75%, thấp nhất là 0,78% (chỉ tiêu là dưới 3%).

Chế độ chính sách, đời sống của người lao động từng bước được nâng cao, việc làm và thu nhập được duy trì ổn định. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù tổng số lao động trong các doanh nghiệp trong Khối giảm, nhưng doanh thu không giảm và vốn chủ sở hữu tăng, có tỷ suất lợi nhuận tốt, thu nhập của người lao động toàn Khối đạt 14,31 triệu đồng/tháng, tăng bình quân thu nhập 8,83%/năm. Hầu hết doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội.

PV: Vâng, thưa đồng chí, vậy còn công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ thực hiện đạt kết quả như thế nào?

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm: Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, đổi mới và có chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng, cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện cam kết; kịp thời sơ kết, tổng kết và ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… chủ động tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.

Công tác tổ chức, cán bộ được củng cố, tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị…; duy trì nền nếp và cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động. 

Các cấp ủy đảng chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp: tiếp nhận, chuyển giao, chia tách, sáp nhập, giải thể tổ chức đảng,... gắn với cơ cấu lại doanh nghiệp theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Có 23 đảng ủy cơ sở đã được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở; một số đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên. Đồng thời, tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để tinh gọn đầu mối tổ chức, giảm cán bộ lãnh đạo, bước đầu nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Nhờ đó, vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối được khẳng định; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng; đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên  (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất).

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành rà soát và kết luận 12.572 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú về tiêu chuẩn chính trị.

PV: Thưa đồng chí, phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như thế nào?

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường. Giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đảng bộ xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; phấn đấu có 1-2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực Châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn.

Tầm nhìn đến năm 2030: các doanh nghiệp nhà nước đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh, trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các tập đoàn của các nước tiên tiến trong khu vực; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt; củng cố một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Để đạt các mục tiêu đó, Đảng bộ tiếp tục coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ trí tuệ, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng gắn với quá trình cơ cấu lại và mô hình quản trị; nghiên cứu, sắp xếp theo hướng đơn vị cơ sở nào gắn chặt với địa phương về đất đai, lao động, an ninh, quốc phòng và đang sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì ký quy chế phối hợp và để tham gia sinh hoạt với địa phương. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, cấp ủy đảng.

Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo đảm việc làm, không ngừng cải thiện đời sống người lao động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị. Tăng cường công tác đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện…

Đảng bộ cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy ưu điểm, thành tích đạt được; nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị phát triển bền vững, giữ vững vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, đóng góp tích cực xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hiền Hòa (thực hiện)