Khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam

Thứ tư, 05/04/2023 12:18
(ĐCSVN) – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh: Đối với nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt...
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai chuyên đề năm 2023.

Sáng 5/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, đồng thời quán triệt chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã tiếp tục quán triệt chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh những luận điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy phát triển tỉnh Quảng Nam; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy phát triển tỉnh Quảng Nam trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cũng nhắc lại các mốc son, sự kiện, những truyền thống, thành tựu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đặc biệt là chặng đường hơn 93 năm kể từ khi Đảng bộ Quảng Nam ra đời, lãnh đạo Nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đánh đổ đế quốc, giải phóng và xây dựng, phát triển tỉnh đến nay.

Đồng chí khẳng định: “Nguyên nhân chính của những thắng lợi to lớn trong chặng đường hơn 93 năm qua là sự lãnh đạo đúng đắn, tư duy đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng, sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng chính trị, hành động cách mạng của Đảng bộ Quảng Nam, được Nhân dân trong tỉnh đồng thuận, hưởng ứng. Những thành tựu đó được tạo dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ nối tiếp, từ những người đặt nền móng ban đầu cho đến những người xây dựng nên kiến trúc kinh tế-xã hội như ngày nay”. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, "ý nghĩa của những thành tựu này sẽ còn nhắc đến và tô đậm hơn theo thời gian lịch sử, bởi đó là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của người dân xứ Quảng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc để Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam với mục tiêu là đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước đến năm 2030, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân cần tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2023 với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Trong đó, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Thêm vào đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cũng nhấn mạnh đối với nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Phát huy tiềm năng, lợi thế động lực của vùng kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển. Phát huy giá trị văn hoá, con người Quảng Nam, xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, năng lực, thể chất và trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và tôn trọng Nhân dân”…/.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực