Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên

Thứ năm, 22/09/2022 18:13
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, thực chất, hiệu quả...
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.  

Chiều 22/9, tại Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị. 

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra 546 đã đọc Báo cáo dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  Đồng Tháp.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến, đóng góp, phân tích làm rõ thêm các nội dung của báo cáo cũng như các ưu điểm, hạn chế khuyết điểm mà Dự thảo báo cáo của Đoàn Kiểm tra 546 đã chỉ ra.

Tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và các cấp ủy được kiểm tra thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả kiểm tra và qua báo cáo kết quả tự kiểm tra thể hiện rõ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy định số 08; Quy định số 37; Kết luận số 21; Kế hoạch số 03.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng tháp đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định số 37, Kết luận số 21, Kế hoạch số 03; tổ chức tốt các hội nghị triển khai, học tập, quán triệt với số lượng đảng viên tham dự đạt tỷ lệ cao, qua đó, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa; xác định rõ những việc cần làm ngay, làm thường xuyên và làm theo lộ trình, phân công trách nhiệm, quyền hạn, cách thức tiến hành; thể hiện sự gương mẫu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện trách nhiệm nêu gương và tuân thủ quy định về những điều đảng viên không được làm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, về những điều đảng viên không được làm; ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, của cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của các đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên ngày càng trở thành tự giác, thường xuyên, có sức lan toả; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu công tác chính trị, tư tưởng, đẩy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả… Bên cạnh đó, chỉ đạo rà soát, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, từng bước khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo, thiếu chặt chẽ; lãnh đạo thực hiện sắp xếp, bố trí các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính đạt được được mục tiêu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời; niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được củng cố.

“Nhìn chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 08, Quy định 37, Kết luận 21, Kế hoạch 03, tạo bước chuyển tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.” Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định số 37, Kết luận số 21, Kế hoạch số 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tuy đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm mà trong báo cáo kết quả kiểm tra đã nêu. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định số 37, Kết luận số 21, Kế hoạch số 03 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 03 và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả cao các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ta đã xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận 21, đặc biệt là nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Kết luận 21 mới bổ sung là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận 21, các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, thực chất, đặc biệt là cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải sâu sát và kịp thời nhận diện, có giải pháp cụ thể đấu tranh với biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên theo địa bàn, lĩnh vực công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm và sự chủ động, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và sự tích cực tham gia của quần chúng nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, các cơ quan, đơn vị; có hình thức quản lý phù hợp đối với việc lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ, đảng viên trên internet, mạng xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở, hướng đến định hình, hoàn thiện phương pháp, phong cách, lề lối làm việc hiện đại, chú trọng “xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi với làm” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chú trọng xây dựng văn hóa Đảng, nhất là xây dựng chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; tăng cường lắng nghe, trao đổi giữa cấp ủy, tổ chức đảng với đảng viên và giữa cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, nhất là ở cơ sở.

"Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm còn tồn đọng, những vấn đề phát sinh mới gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận 21. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm." Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra 546 phát biểu tại Hội nghị.

Song song đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của hội đồng nhân dân các cấp; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân. 

Đối với các kiến nghị được nêu trong Báo cáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Đoàn Kiểm tra sẽ chuyển đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền. Sau Hội nghị này, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí, hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra để báo cáo Ban Bí thư.”- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn Kiểm tra và các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết để phát triển bền vững, Đồng Tháp sẽ sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

 Thực hiện Quyết định số 546-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy định số 08; Quy định số 37; Kết luận số 21, Kế hoạch số 03 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đoàn Kiểm tra số 546 đã ban hành Kế hoạch kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thực hiện kế hoạch kiểm tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc Báo cáo tự kiểm tra; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh tại 5 tổ chức đảng trực thuộc và thu thập tài liệu, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Đoàn đã kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp gồm: BTV Huyện ủy Cao Lãnh, BTV Huyện ủy Tháp Mười, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; BTV Thành ủy Sa Đéc; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quỳnh Mai- Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực