Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học đi đôi với làm theo

Chủ nhật, 25/08/2019 15:34
(ĐCSVN) – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tại hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức mới đây tại Hà Nội, 60 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người làm công tác đảng chuyên trách ở các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền trên cả nước đã nêu bật và làm rõ những luận điểm trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của Người về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ảnh: HM

Giá trị lý luận về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người trong nhiều tư cách: Một con người, một lãnh tụ, một chiến sỹ đấu tranh vì sự giải phóng và tiến bộ của dân tộc và loài người, thực sự là một tấm gương vĩ đại. Nhưng, trên hết ở Người, là trọn vẹn một cuộc đời nghiêm cách và chân thanh thực hành nêu gương và noi gương. Và, Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập và đào luyện, cũng như thế!

Cũng theo đồng chí Nhị Lê, điều đó không chỉ được thể hiện ở trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà 13 năm qua, Đảng ta đã ra 3 chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là minh chứng sống động nhất cho việc Đảng chúng ta và mỗi đảng viên của Đảng noi gương Người!

“Đó là chúng ta thành tâm noi gương Người, để Đảng ta làm người lãnh đạo đồng thời làm đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, để ngày càng xứng đáng dẫn dắt dân tộc và để làm người chiến sỹ tiền phong của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng ta học Người về làm gương và nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bằng việc ra Quy định số 101-QĐ/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương; bốn năm sau đó, ngày 19/12/2006 Bộ Chính trị  (khóa XII) ra Quy định số 55-QĐ/TW, “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; và mới đây, ngày 25/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐ/TW, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”…- Nhà báo Nhị Lê dẫn chứng.

“Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể nói, ở đây chính là để Đảng làm gương, và nêu gương ngày một xứng đáng hơn trước Nhân dân và toàn xã hội” - đồng chí Nhị Lê nhấn mạnh.

Với tham luận “Phương pháp nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh: Hơn ai hết, Hồ Chí Minh hiểu rõ bản chất, giá trị và ý nghĩa của việc nêu gương, chính bản thân Người trở thành tấm gương sáng ngời về thực hành nêu gương. Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, “nêu gương” là phương pháp vận động quần chúng tham gia sự nghiệp cách mạng, bởi “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, do đó, để tập hợp được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. Mặt khác, “nêu gương” là phương pháp giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hành đạo đức cách mạng, xây dựng nền tảng xã hội mới.

Đồng chí Trần Minh Trưởng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nêu gương sáng ngời trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc: từ tư tưởng đến hành động. Điều này được Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng minh chứng qua cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PGS.TS Trần Minh Trưởng cho rằng: Hiện nay, trước những biến động mạnh mẽ, sâu sắc của tình hình trong nước và trên thế giới, với tất cả những tác động tích cực và hạn chế của xu thế hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, chi phối, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đạo đức và pháp luật … biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ Đảng là phải đoàn kể chặt chẽ, đẩy mạnh việc quán triệt, học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, bằng việc nêu gương, trước hết là nêu gương về tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu đi đầu trong công việc; hoàn thành nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, thường xuyên học tập  nâng cao trình độ bản thân; kiên quyết chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tích cực tham gia đấu tránh chống các biểu hiện tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng…, củng cố niềm tin giữa Đảng với dân. Đó là cơ sở để giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, trở thành tấm gương cho quần chúng học tập, noi theo.

Nhà báo Nhị Lê chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: HM

Thực tiễn nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đây là công việc, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

“Phải nhận thức rõ rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hằng ngày" – đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh và cho rằng phương châm thực hiện cần quán triệt là “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân.

TS Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy Tổng Công ty luôn xác định, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện việc “noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, nhất là trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trong các chuyến bay trong khu vực kiểm soát không lưu Việt Nam. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của Tổng Công ty là một hạt nhân xung kích trên mọi mặt trận, không ngừng học tập, nghiên cứu nắm vững những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, vận dụng sáng tạo vào công việc thường xuyên. Các cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, duy trì đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng lối sống giản dị, khiêm tốn…

Hằng năm, Tổng Công ty đảm bảo điều hành bay tuyệt đối an toàn cho hàng triệu chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội và các cơ quan quản lý không lưu các nước trong khu vực, tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn, hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Công ty cũng không ngừng đổi mới cách thức quản lý, áp dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ vào dây chuyền điều hành bay… 6 tháng đầu năm 2019, Công ty điều hành 481.751 lần chuyến, đạt 50,56% kế hoạch năm, tăng 7,93% so với cùng kỳ năm 2018, tổng thu đạt trên  2 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La cho biết: Trên 50 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Sơn La. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, song đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, ý chí và khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ; cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, luôn đoàn kết đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Ban Chấp hành đảng bộ khối qua các nhiệm kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội, và tổ chức thực thi các chương trình công tác, quy chế làm việc, giải quyết công việc ngày càng nề nếp, khoa học trong hệ thống bộ máy cơ quan thường trực Đảng ủy Khối và tổ chức cơ sở đảng ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo và đổi mới phương thức triển khai các công việc cụ thể của Đảng ở cơ sở thuộc Đảng bộ Khối. Đã tham mưu giúp Đảng bộ tỉnh đưa ra nhiều quyết định tác động lớn đến công tác tổ chức, quản lý, xây dựng đảng trong Đảng bộ; đặc biệt xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trung thành, tận tụy, am hiểu lĩnh vực được phân công, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh…/.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực