Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng thời, thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội (Ảnh: Đức Thắng)

Với tinh thần trách nhiệm, nhất trí cao, Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Về phương hướng chung nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội nhất trí:

- Giai đoạn 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

- Định hướng đến năm 2030: phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

- Tầm nhìn đến năm 2045: Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

Đại hội thống nhất các mục tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp thu hoàn chỉnh Chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7-8%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%, dịch vụ 19,5%, thuế sản phẩm 4,2%, nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 7.800 - 8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 130 - 136 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 37,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 33,2 tỷ USD; 100% các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có ít nhất 02 huyện và 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đảm bảo 100% người dân có nước sạch sử dụng...

Đoàn Chủ tịch Đại hội bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh đó, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom và xử lý đạt 100% và tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom, tự xử lý, vận chuyển, xử lý tập trung đạt trên 90%; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 1,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%...

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội  (Ảnh: Thu Dung)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt và tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng, bản sắc văn hóa của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng và phát triển quê hương, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, cơ bản xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại./.

 

Anh Tuấn