Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thứ hai, 05/12/2022 18:45
(ĐCSVN) – Trung ương nêu rõ yêu cầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. 

Tiếp tục chương trình Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, chiều 5/12, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được hiểu là phương pháp, cách thức để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động của hệ thống chính trị nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Các kỳ Đại hội gần đây của Đảng đều đặc biệt nhấn mạnh công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, trong đó Đại hội XIII xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng (chính trị; tư tưởng; đạo đức; tổ chức; cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ; kiểm tra, giám sát; phòng chống tham nhũng, tiêu cực;…)

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW) đã xác định rõ 3 quan điểm:

Thứ nhất, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu tại điểm cầu Trung ương. 

Thứ hai, phải chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc; vấn đề đã rõ thì kiên quyết đổi mới, vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải nghiên cứu, thí điểm, không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt trong phương thức lãnh đạo của Đảng đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ ba, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, triển khai thực hiện đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai đã phân tích rõ những yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết lần này. Theo đó, cùng với 3 quan điểm nêu trên, Nghị quyết cũng nhấn mạnh 3 mục tiêu lớn. Một là, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Hai là, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là thể chế hoá, cụ thể hoá thành luật và các văn bản dưới luật; tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở các cấp. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Các đại biểu tại phiên làm việc buổi chiều 5/12. 

Ba là, xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Từ quan điểm, mục tiêu nêu trên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho hay, Nghị quyết số 28 đã nêu lên các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng. “Những nội dung nào đã rõ, đã đạt hiệu quả từ thực tiễn thì tiếp tục thực hiện, không ban hành thêm Nghị quyết mới” – đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Nghị quyết cũng nêu nhóm giải pháp về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Lấy ví dụ từ việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tại các kỳ họp gần đây, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, với việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở được tiếp cận các chuyên đề nhanh hơn, trực tiếp hơn. Đối với các đồng chí còn chưa tham gia Hội nghị trực tiếp, kết hợp với trực tiếp như lần này sẽ tiếp tục triển khai tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng.

Lấy ví dụ về câu chuyện giải phóng mặt bằng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu bật lên ý nghĩa của công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục: Vì sao giải phóng mặt bằng tại các thành phố lớn còn thực hiện được, trong khi tại một số nơi vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, những nơi được coi là nhiều đất thì công tác này lại chậm được giải quyết? Chưa thuyết phục được nhân dân? – đồng chí Trương Thị Mai nêu câu hỏi.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Nghị quyết cũng đề ra yêu cầu và giải pháp phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị; thể chế chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; sửa đổi chính sách, pháp luật để liên thông cán bộ từ cấp xã tới cấp huyện, cấp tỉnh. Khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Nghị quyết yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở…

Kết thúc nội dung truyền đạt, đồng chí Trương Thị Mai đã trích lời dạy của Bác Hồ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thay lời kết của chuyên đề: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng, nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa”. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị và mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên luôn thấm nhuần lợi dạy của Bác; nghiên cứu, học tập, thực hiện Nghị quyết và vận dụng khéo hơn nữa để đạt được những thành tích “to tát hơn”, được nhân dân tin yêu, quý mến, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

* Theo chương trình, ngày mai (6/12), Hội nghị sẽ nghe 2 chuyên đề là: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”./.

Hiền Hòa – Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực