leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên bế mạc. 

Sau 1,5 ngày học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc ngày 23/4.

Hội nghị là một cách làm mới, sáng tạo, chưa có tiền lệ.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình đã trình bày những nội dung trọng tâm, cơ bản của các chương trình, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô trong 5 năm (2020-2025), định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô. Đây là cơ sở quan trọng để các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sớm đi vào thực tiễn cuộc sống”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới được đề ra trong các chương trình; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, nghị quyết Đại hội cấp mình, vận dụng, cụ thể hóa để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, có sự phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành, đồng thời phổ biến để nhân dân biết, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cơ quan báo chí thành phố, báo cáo viên và tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất 10 chương trình công tác chính là bước quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô thành hiện thực, phấn đấu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu bế mạc hội nghị.  

Trước đó, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin về Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Chương trình tập trung 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó sẽ khai thác tối đa lợi thế đô thị để phát triển kinh tế đô thị; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị… nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đô thị gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng bền vững.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã quán triệt nội dung Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Chương trình số 08-CTr/TU cũng đề ra mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe; 85% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất...

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thông tin về Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra tại Chương trình số 06-CTr/TU là phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến; Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Qua đó, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, tôn trọng pháp luật; khơi dậy lòng tự hào, tình yêu Hà Nội và ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân Thủ đô…

Để hiện thực hóa Chương trình số 07-CTr/TU, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, sẽ xây dựng “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” hoạt động theo nguyên tắc khoa học mở, đổi mới sáng tạo mở; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế về khoa học, công nghệ…/.

Thu Hà