Chiều ngày 18/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt và  triển khai  Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung Hội nghị tại đơn vị cho kịp thời.

Đồng chí Phạm Văn Tân khẳng định: Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết phải nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng. Đa dạng các hình thức tuyên truyền. Việc thảo luận, thông qua các chương trình hành động của các cấp ủy cần tập trung vào những nội dung phù hợp, liên quan trực tiếp đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động.

Đồng chí Phạm Văn Tân yêu cầu: Cấp uỷ các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XII); phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Chương trình hành động được thảo luận dân chủ trong cấp uỷ và thông qua tại hội nghị chi bộ. Người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cán bộ, đảng viên viết bản thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết thể hiện nhân thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao của cá nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để thực hiện. Việc học tập, quán triệt các các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và viết bản thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Tân đề nghị, các chi bộ báo cáo kết quả triển khai học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 30/01/2019 để Đảng ủy tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thông tin những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Trong đó Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong “Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kế luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”./.

An Nhiên