Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hội nghị. Vy An