Trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì không cấm hai người độc thân có con ngoài giá thú với nhau hoặc phụ nữ có quyền sinh con ngoài giá thú.

Nhưng, theo quy định của Đảng: Tại Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW, ngày 15 tháng 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, tại Khoản 8, Điều 17 có quy định: “Đảng viên không được: …Chưa có vợ, có chồng, đang có vợ, có chồng mà sống chung hoặc quan hệ như vợ chồng với người khác”.

Như vậy, đảng viên cho dù đã có vợ, chồng hoặc chưa có vợ, chồng đều không được sống chung hoặc có quan hệ như vợ chồng với người khác.

Hiện theo Quyết định 181/QĐ-TW ngày 30/3/2013 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì chưa quy định xử lý kỷ luật trong trường hợp đảng viên độc thân sống chung hoặc có con ngoài giá thú với người độc thân khác.

Như vậy, đối với quần chúng sinh con ngoài giá thú thì pháp luật không cấm, nhưng để kết nạp quần chúng đó vào Đảng thì lại vi phạm vào những điều đảng viên không được làm nên chưa thể kết nạp Đảng được nếu chưa có quy định khác./.

Ban Bạn đọc