Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT. Ảnh: MPI

Theo Bộ Kê hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2019, công tác xây dựng thể chế, pháp luật, sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét, Bộ đã coi công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật là một nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, huy động và tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ tập thể, quyết tâm đổi mới, cải cách, dám nghĩ, dám làm, tham mưu hiệu quả cho Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội nhiều bộ Luật quan trọng, như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quy hoạch; Luật đầu tư công (sửa đổi). Bộ đang xây dựng dự án Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức Đối tác công tư.

Trong công tác tham mưu xây dựng pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn thể hiện tư duy đổi mới mang tầm chiến lược dài hạn, tư tưởng chính sách thông thoáng nhưng quản lý toàn diện và hiệu quả, phân cấp mạnh mẽ, tập trung tháo gỡ các nút thắt nhằm khơi thông về mặt thể chế, thông qua đó thu hút hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế.

Về công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng tháng, hằng quý, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong nước và thế giới, kịp thời báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg 01/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và tham mưu những giải pháp, chính sách cụ thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025....

Cùng với những đổi mới quan trọng trong công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật, đổi mới trong công tác kế hoạch hóa cũng là một nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Liên tục trong 3 năm qua, Bộ đã chuyển đổi mạnh phương thức làm kế hoạch từ chỗ các bộ, ngành, địa phương đến làm việc tại trụ sở Bộ sang tổ chức làm việc theo vùng. Qua đó, đã tiết kiệm đáng kể chi phí về mặt nguồn lực cũng như thời gian cho các bộ, ngành, địa phương nhưng đồng thời tăng cường công tác phối hợp, tạo ra sự hiểu biết, trao đổi, chia sẻ, thống nhất, liên kết lẫn nhau giữa các địa phương trong vùng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đây là Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa then chốt tác động đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Việc triển khai Nghị quyết trong thời gian qua đã tạo sự chuyển biến đáng kể trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Hệ thống văn bản pháp quy về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục được hoàn thiện. Những quy định mang tính cải cách, đề cao quyền tự do kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp đã khuyến khích tinh thần khởi sự kinh doanh, thể hiện qua số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm, đạt hơn 90 nghìn doanh nghiệp.

Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đều được tin học hóa, có thể thực hiện trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, thực hiện công khai hóa toàn bộ quy trình cũng như tình trạng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên mạng. Hơn 70% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên cả nước đã được đăng ký qua mạng điện tử. Thời gian đăng ký doanh nghiệp hiện nay giảm xuống chỉ còn trung bình 2,18 ngày. Với những nỗ lực trên, lĩnh vực gia nhập thị trường 14 năm liền đứng đầu về mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trên cơ sở đánh giá kết quả của 30 năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 50/NQ-TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong đó, khẳng định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển lâu dài, song phải chủ động thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Song song với đó, Bộ đã triển khai tốt công tác xúc tiến đầu tư tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ giàu tiềm năng, lợi thế và hỗ trợ các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cả ở trong nước và nước ngoài, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao và tin tưởng, được các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ủng hộ tích cực.

Về hợp tác phát triển, quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài, Bộ đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ về các hoạt động cần phối hợp với các đối tác phát triển để triển khai trong bối cảnh phát triển mới khi Việt Nam đã tốt nghiệp nguồn vốn ODA. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển với các đối tác song phương và đa phương để tranh thủ nguồn vốn ODA còn lại cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước, nhân danh Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết 49 Hiệp định vay với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt 7,32 tỷ USD. Dự kiến kế hoạch năm 2020, Chính phủ sẽ trình Chủ tịch nước ký kết 07 Hiệp định với tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi là 770 triệu USD. Đồng thời, Bộ đang nghiên cứu các giải pháp để tham mưu cho Chính phủ nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục đối với công tác đàm phán, ký kết, phê chuẩn các Hiệp định nhân danh Nhà nước theo chỉ đạo của Chủ tịch nước, bảo đảm hài hòa thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ.

Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ đã chủ trì thành lập một số đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam nhằm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và nghiên cứu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, thực hiện Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Về công tác thống kê, bên cạnh việc đảm bảo báo cáo kịp thời, có chất lượng về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015; tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Về công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Biên tập giúp việc cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chuẩn bị, phục vụ nhiều hoạt động, công việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập, xây dựng Đề cương chi tiết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Tổ Biên tập, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Bộ Chính trị và Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến. Trong 8 tháng đầu năm, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban và Tổ Biên tập, tổ chức thành công 04 Hội nghị của Tiểu ban làm việc với các địa phương tại miền Bắc, Miền Trung - Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Thái Nguyên; Hội nghị xin ý kiến của nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Bộ đang tích cực nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ cũng như tổ chức thành công Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 nhằm thu hút các nhà đầu tư, quảng bá Việt Nam là điểm đến tiềm năng của đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Tùng Linh