Đồng chí Trần Văn Lợi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa cho biết. Với tư tưởng xuyên suốt “lấy sự hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính”, trong 5 năm qua, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành trên 344 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nhằm tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có Chỉ thị của UBND thành phố về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; Kế hoạch của UBND thành phố về nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Quyết định của UBND về ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức của thành phố từ năm 2016 đến năm 2020…

Người dân TP. Bà Rịa tìm hiểu thông tin tại Bộ phận "một cửa" UBND TP. Bà Rịa
(Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu).

Năm 2012, thành phố đã thí điểm mô hình giải quyết hồ sơ hành chính “khai sinh-nhập hộ khẩu-cấp thẻ bảo hiểm y tế”, “khai tử-xóa hộ khẩu”; đến năm 2013 đã nhân rộng toàn thành phố; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền UBND thành phố; duy trì lịch tiếp dân của lãnh đạo thành phố và phường, xã hàng tuần, đồng thời chỉ đạo các ngành tổ chức gặp gỡ đối thoại thường xuyên để giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Thành phố đã tích hợp dữ liệu trên cổng thông tin điện tử để giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính; phối hợp với Trung tâm Viễn thông cung cấp dịch vụ nhắn tin dịch vụ công cho người dân (thông báo tình trạng xử lý hồ sơ); phối hợp với bưu điện Bà Rịa chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ theo yêu cầu cho tổ chức, cá nhân; đưa thủ tục giải quyết hồ sơ trục tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Quá trình thực hiện, hầu hết các cơ quan, ban ngành, địa phương đã xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm trong quản lý, chi tiêu, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; gắn với yêu cầu thực tiễn trong giải quyết công việc; công khai minh bạch các nguồn thu, quản lý tốt các nguồn thu nộp và chi tiêu ngân sách; tăng cường nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ; các ban, ngành của thành phố và các phường, xã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” theo lời dạy của Bác, Đảng bộ thành phố đã thường xuyên quán triệt tư tưởng xây dựng “một nền hành chính phục vụ”, làm thay đổi nhận thức trong nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Trong tiếp nhận và tham mưu thụ lý giải quyết hồ sơ hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ, phong cách, thái độ làm việc, tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự hài lòng đối với tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác; phát huy tính dân chủ và chủ động trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế. Trong 5 năm, thành phố đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 1.740 trường hợp. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn; tỷ lệ ý kiến hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính tăng cao.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nội dung đột phá là công tác cải cách hành chính. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng đề án tinh giản biên chế; đưa thêm các thủ tục hành chính để giải quyết hồ sơ hành chính qua mạng internet; rà soát các thủ tục hành chính để cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ./.

NS