5.000 cán bộ, hội viên, sinh viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Sinh viên Việt Nam

Thứ sáu, 29/03/2024 22:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho rằng, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội. Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
 Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. 

Ngày 29/3, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của gần 5.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên trên tại 410 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một số định hướng lớn phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam - vững bản sắc - giàu khát vọng - kiến tạo tương lai - dựng xây đất nước”,  Đại hội đã thể hiện rõ sứ mệnh, mục tiêu của hội viên, sinh viên Việt Nam trong việc thực hiện hoá khát vọng, kiến tạo tương lai, giữ gìn bản sắc dân tộc, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Đại hội cũng đã đưa ra 11 chỉ tiêu trọng tâm, phân bổ đều trên các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên, đảm bảo tính toàn diện, để từ các cấp bộ Hội bám sát và cụ thể hoá bằng những chỉ tiêu riêng của đơn vị mình.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là giai đoạn quan trọng của Hội Sinh viên Việt Nam, là giai đoạn mà các cấp bộ Hội, cán bộ Hội, hội viên, sinh viên cần phải nỗ lực để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thế hệ sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 là lớp kế cận cho mục tiêu 2030. Với vai trò xung kích của mình, mỗi cán bộ, hội viên, sinh viên cần ý thức tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này và đặt mục tiêu cao hơn cho sự phát triển mà Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

Nhấn mạnh đặc thù sinh viên có sự thay đổi rất nhanh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Hội học tập, quán triệt Nghị quyết song song với xây dựng chương trình hành động nhằm xác lập luôn các nhiệm vụ thực hiện từng năm và cả nhiệm kỳ nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI đạt hiệu quả cao nhất.

Ngay sau khai mạc, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức với 3 chuyên đề trọng tâm gắn với 1 phong trào và 2 chương trình của Hội đó là: Chuyên đề “Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2023 - 2028”;  Chuyên đề “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”; Chuyên đề “Đồng hành, tư vấn hỗ trợ sinh viên Việt Nam”.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết giúp các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong văn kiện Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI. Việc tham gia Hội nghị sẽ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, sinh viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra./.

 

Tin, ảnh: Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực